L’Institut Superior de Ciències Religioses (ISUCIR) és la institució acadèmica de l’Església mallorquina que ofereix estudis superiors sobre el fet religiós i els continguts de la fe catòlica. És patrocinat per la Facultat de Teologia de Catalunya i ha estat erigit per la Congregació de l’Educació Catòlica el dia 4 de juny de 2010.

L'ISUCIR s'inscriu, axí, en la trajectòria de l'atenció que l'Església de Mallorca dedica a la formació teològica i que tingué com a primeres realitzacions l'Escola de Teologia, promoguda pel Centre d'Estudis Teològics de Mallorca (CETEM), i L'Institut Superior de Ciències Religioses, erigit l'any 2000. El mes de juny del 2008, la Congregació per a l'Educació Catòlica publicà una "Instrucció" amb la normativa que ha regulat el procés d'erecció de la nova institució.

L’ISUCIR ha estat creat amb la finalitat d’oferir a la societat mallorquina un àmbit de reflexió sobre el fet religiós des de la perspectiva cristiana. I, al mateix temps, proporcionar una formació sistemàtica de la teologia i la cultura catòliques, a to amb les necessitats de l’home i de la dona d’avui, a tots aquells que hi estiguin interessats.

Més en concret:

 • possibilitar una formació teològica complexiva i seriosa a tots els que estiguin interessats en poder "donar raó de la seva esperança" (1 Pere 3, 15),
 • capacitar per a l'exercici de  tasques de responsabilitat en la comunitat eclesial,
 • possibilitar una titulació eclesiàstica de nivell superior als professors de Religió,
 • promoure el diàleg entre la fe i la cultura,
 • proporcionar als estudiants o professionals de nivell universitari un complement de caire humanista i espiritual que completi la seva preparació tècnica.
 • laics/laiques interessants en els objectius de l'ISUCIR,
 • candidats al Diaconat Permanent en l'Esglèsia catòlica,
 • tots els agents de pastoral que desitgin formació permanent,
 • persones que treballen en la mediació social,
 • estudiants universitaris interessats en el fenomen religiós i la seva problemàtica actual,
 • tota persona preocupada per la dimensió espiritual de l'individu i de la vida.
Estudis
La titulació acadèmica ofertada per l'ISUCIR inclou dos cicles.

El primer cicle consta de 180 ECTS, impartits regularment en tres anys i clou amb l'obtenció del títol "Batxiller en Ciències Religioses" (RUCT 9000026: Baccalaureatus in Scientiis Religiosis).

El segon cicle consta de 120 ECTS, impartits regularment en dos anys i permet l'obtenció del títol "Llicenciat en Ciències Religioses. Evangelització en una cultura de la mobilitat". (RUCT 9000056: Licenciatus in Scientiis Religiosis).

Els títols tenen reconeixement eclesiàstic (per la Facultat de Teologia de Catalunya) i civil (Real Decreto 1619/2011, BOE 276,16 noviembre, 117995-118001). El reconeixement civil s'obtindrà una vegada acomplertes les normes que disposa l'esmentat Reial Decret.

L'ISUCIR oferirà mòduls (ca. 30 ECTS) per a l'estudi sectorial de les matèries ofertades (Bíblia, Teologia, Moral, Ciències religioses...).