Termini de matriculació

El termini de matriculació vepublicat en el calendari per al curs acadèmic corresponent. Una vegada superat aquest termini, ningú no serà admès, si no és per causa justificada, després de presentar la petició per escrit.

Clausurat el període de matriculació, els alumnes poden modificar la seva inscripció durant el termini d'una setmana.

Un cop formalitzada la matrícula, l'alumne/a que vulgui causar baixa, ho haurà de formalitzar per escrit a la secretaria de l'ISUCIR. En cap cas es retornarà l'import de la matrícula.

 

Podeu descarregar aquí el full de matriculació

Documentació que cal aportar per a la matriculació

Alumnes matriculats a l'ISUCIR amb anterioritat:

- Full de matrícula degudament complimentat.

- Resguard de l'ingrés de les taxes corresponents.

Alumnes ordinaris i invitats de nou ingrés:

- Full de matrícula degudament complimentat.

- Resguard de l'ingrés de les taxes corresponents.

- Fotocòpia del D.N.I.

- Una fotografia de la mida i tipus del D.N.I.

- Fotocòpia i original del certificat corresponent als estudis requerits per a l'admissió en els centre superiors universitaris.

Alumnes extraordinaris i oients de nou ingrés:

- Full de matrícula degudament complimentat.

- Resguard de l'ingrés de les taxes corresponents.

- Fotocòpia del D.N.I.

- Una fotografia de la mida i tipus del D.N.I.