Alumnes Ordinaris
Són aquells que es preparen per als graus acadèmics. Poden matricular-se a algunes assignatures o bé a la totalitat de les matèries d’un curs. Han de comptar amb els requisits exigits per la legislació civil per a l'accés als estudis universitaris. 

Alumnes Invitats

Són els qui volen cursar alguna assignatura i superar-ne l'examen, per a un eventual reconeixement en un altre institut o centre universitari. Han de comptar amb els requisits exigits per la legislació civil  per a l'accés al estudis universitaris.

Alumnes Extraordinaris
Són els qui, mancant dels requisits exigits per la legislació civil per a l'accés als estudis universitaris o sense aspirar a cap grau acadèmic, i acreditant la seva idoneïtat, desitgen seguir tots o alguns dels ensenyaments impartits. En acabar rebran certificació dels exàmens que realitzin.

Alumnes Oients
Són els qui, acreditant la seva idoneïtat, es matriculen a totes o bé a algunes assignatures, que poden ser de primer o segon cicle, sense passar les proves d’avaluació. En acabar el curs poden sol·licitar un certificat d’assistència.