Els alumnes ordinaris de l’ISUCIR, amb la corresponent matrícula i acomplerta l’escolaritat, tenen dret a quatre convocatòries d’examen. La primera és ordinària i forma una unitat cronològica amb la docència de l’assignatura (febrer o juny).
La segona convocatòria ordinària té lloc en el mes de juliol de l’any de docència.
Les altres dues convocatòries són extraordinàries, i cal inscripció prèvia:
febrer o juny, dins del termini de dos anys. A la 3ª. i 4ª. Convocatòries, pel fet d’efectuarse en un any diferent del de la docència, caldrà abonar una taxa acadèmica. Esgotades les quatre convocatòries s’haurà de repetir l’escolaritat. Per causes excepcionals, el Director podrà autoritzar una convocatòria suplementària.

Si sorgeix un impediment de consideració en la data prevista per a l’examen, l’alumne/a lliurarà a Direcció un document que acrediti la impossibilitat per fer l’examen i la direcció, d'acord amb el professor respectiu, determinarà una data alternativa.

Els exàmens han de realitzar-se en el període assenyalat en el calendari acadèmic.

Una vegada realitzat l'examen, el professor entregarà a Secretaria l'acta degudament signada, en el termini no superior als quinze dies següents.

Una vegada coneguda la nota obtinguda en l'assignatura, l'alumne/a té dret a una revisió de l'examen. En aquest cas l'alumne/a ho sol·licitarà per escrit al Consell Permanent de l'ISUCIR que avaluarà les raons presentades. En cas d'acceptar favorablement la sol·licitud, el Consell Permanent nomenarà un tribunal, del que formarà part el professor de l'assignatura, que procedeixi a la revisió de l'examen o, si cal, a la seva repetició.