El treball de cada assignatura és comptabilitzat amb crèdits ECTS, amb un total de 25 hores de treball per crèdit. El percentatge ocupat per les classes magistrals i la tutoria col·lectiva representa un total de 17 hores per crèdit. Aquestes són les hores de classe incloses en l'horari oficial del curs.

L’assistència a les classes és obligatòria. 

L’alumne/a es compromet a aquesta assistència i perd l’escolaritat si falta a una tercera part de les classes. En aquest cas se farà constar en acta NE (no escolaritat), amb la qual cosa, l’alumne/a perd les convocatòries d’examen de l’assignatura, i cal que es torni a matricular per fer l’escolaritat corresponent.

 En cas de circumstàncies greus se podrà sol·licitar la justificació de no assistència a alguna o algunes classes, presentant els corresponents certificats.

Els alumnes procuraran, també, participar en els actes i en les activitats organitzats per l'ISUCIR.