Els requisits per aconseguir el Batxillerat en Ciències Religioses, són els següents:

a) haver freqüentat el trienni del primer cicle d'estudis i haver superat els exàmens corresponents a cada assignatura;

b) haver adquirit el coneixement d'una llengua moderna a més de la pròpia, per estar en condicions de comprendre els textos;

c) preparar i superar un examen comprensiu davant una comissió composta per tres docents. Aquest examen comprensiu consistirà, d'una banda, en l'elaboració i defensa pública d'un treball escrit que demostri la capacitat de plantejar l'argument triat i, d'altra banda, en un examen de síntesi a partir d'un temari previ preparat a l'assignatura de Síntesi Teològica.

El treball escrit haurà de tenir una extensió de 20 pàgines com mínim i 30 pàgines com a màxim. Per a la seva redacció l'alumne/a escollirà la tutoria d'un professor, d'acord amb el tema que vulgui tractar.

Per a l'examen oral l'alumne/a escollirà un de dos temes proposats pel tribunal, segons el temari establert, i l'exposarà durant 15 0 20 minuts. Després el tribunal pot formular preguntes i afegir comentaris durant 25 o 30 minuts.