COMUNICACIÓ - Índex d'autors
  Albertí, Pere
  L'economia emergent (113: 85-96)
  Alcina Rosselló, Llorenç
  Realitat sacerdotal per avui i demà (123: 63-71)
  Alemany, Ana
  Fe i Ciència poden dialogar? (124: 25-34) (pdf)
  Álvarez Santamaría, Anselmo
  Santa, una experiencia espiritual (127: 77-80)
  Ambrós i Albertí, Miquel
  L'emigració ucraïnesa (117-118: 141-146)
  Amengual Batle, Josep
   La Reforma i les Reformes. De l'arrel bíblica de la missió de Moisès, dels profetes, de Crist i dels apòstols, a l'autocomissió dels reformadors. Martin Luther (134: 9-71) (pdf)

El visitador i el control de les congregacions femenines mallorquines, i el dels Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria (91-148) (pdf)
Projecció eclesial de l'obra del P. Joaquim Rosselló i Ferrà, des de la perspectiva de la renovació del ministeri presbiteral i des de l'associacionisme decimonònic (131: 105-161) (pdf)
Trets del model d'Església de l'immediat postconcili i línies de força de l'Església a Mallorca, en el llindar del segle XXI (130: 138-184) (pdf)
Pautes eclesiològiques que ha de tenir l'evangelització. Tant des de l'horitzó que abasta la catolicitat d'Església, com mirant l'Església local, Mallorca (129: 115-141) (pdf)
Vers un plantejament de la reforma posttridentina del clergat a Mallorca. Les visites ad limina del bisbe Joan Vic i Manrique (1590 i 1594) (125-126: 71-91) (pdf)
El viatge de Sant Pau a Hispània, i la presència dels jueus, fets corroborats pels Actes dels Apòstols apòcrifs? (122: 49-67)
El XXX aniversari de la Setmana de pastoral urbana (SPU) (Palma, 5-9 de juliol de 1976) (119-121: 163- 193)
La pertinença a l'Església i la corresponsabilitat en la convivència humana plural. (117-118: 41-57)
Mn. Antoni Roig i Rexac, un mestre espiritual contemporani de la Revolució Francesa (1750-1808) (115-116: 185-206)
  Amengual Coll, Gabriel
  Hegel sobre la Reforma Luterana (134: 117-140) (pdf)
G. W. F. Hegel i Ramon Llull (132: 107-120) (
pdf)
Oportunitats per a l'evangelització en la nostra societat (125-126: 53-70) (pdf)
El diàleg fe-cultura. A la recerca del lloc de la religió en la societat postsecular (124: 7-24) (pdf)
El progrés i l'esperança o el món i el Regne. Presentació de l'encíclica Spe Salvi (119-121: 119-132)
Apories del procés d'individualització. Ruptura de la tradició (115-116: 119-139)
De la Secularització al Nihilisme. Els actuals canvis i els seus reptes a la fe cristiana. (114: 7-32)
  Amer Pol, Santiago M.
Jesús de Natzaret, la presència encarnada de Déi entre nosaltres (21-37) (pdf)
Carles Salvador.
Llibret eucarístic (134: 211-220) (pdf)

"En major benefici de la christiandat. Per a la conservació y augment de nostra santa fe cathòlica". Sobre la proposició reial de Felip I (II de Castella) a les corts generals de la Corona d'Aragó (1585) (133: 55-65) (pdf)
La recepció del concili Vaticà II en l'Església en complir-se els quaranta anys del seu acabament segons Benet XVI (130: 203-221) (
pdf)
  Andreu Alcina, Joan
  Lectio divina: el pròleg de Sant Joan (Jn 1,1-18) (9-20) (pdf)
Luter i la llibertat del cristià (134: 181-210) (pdf)
Tecnociència i racionalitat política, una mirada des de M. Weber i J. Habermas (133: 81-91) (pdf)
Contemplació, conversió, llenguatge i missió: quatre claus per a comprendre la vida i el pensament de Ramon Llull (132: 9-33) (
pdf)
Sentimiento y experiencia religiosa en W. James: una aproximación al fenómeno religioso (130: 11-37) (pdf)
Viure en la frontera per evangelitzar des de la frontera (129: 9-26) (pdf)
Creació i experiència de Déu: Francesc d'Assís, integrador d'una nova ecologia (125-126: 7-16) (pdf)
Vers la recerca del sentit de l'existència humana i de la finalitat de l'Univers: Unamuno i la fam d'immortalitat d'un home de carn i ossos (119-121:  39-48)
Vers una comprensió de la persona oberta a la transcendència i a l'experiència del fonament (115-116: 101-118)
Pot ser avui la filosofia una mediació evangelitzadora?. (114: 93-102)
Recepció del Vaticà II i eclesiologia de comunió en el pensament de Xavier Zubiri. (111-112: 125-139)
  Bauzà i Bauzà, Joan
  Rembrandt, la tècnica portadora de missatge (125-126: 41-51) (pdf)
  Beltràn Cortès, Àngela
  El pontificat del bisbe inquer Gabriel Llompart i Jaume a la diòcesi de Girona (133: 67-74) (pdf)
  Bennàssar Vicens, Bartomeu
  Capellà: (cap aquí cap allà), és a dir, en temps de crisi certa i de canvi incert de model eclesial, a la recerca de redefinició permanent de ser prevere i de fer-ne (123: 87-101)
  Bestard i Comas, Joan
  El valor de la família. Reflexió sociologicopastoral (133: 75-79) (pdf)
Vint-i-una reflexions ètiques sobre frases de Ramon Llull en el set-centè aniversari de la seva mort (132: 121-132) (
pdf)

La parròquia avui. Visió ciològica i pastoral (128: 27-32)
Teodor Úbeda, un bisbe ben arrelat a Mallorca (125-126: 17-19) (pdf)
Caritas in veritate, una encíclica social lúcida i valenta (125-126: 21-26) (pdf)
Reflexions sobre les Confessions de Sant Agustí. Sant Agustí, paradigma de pastor lliurat per complet a Déu i als germans (123: 73-85)
Les comunitats eclesials en zones turístiques (119-121: 27-38)
La globalització, desafiament a la solidaritat: acollida dels immigrants i cooperació al desenvolupament. (117-118: 7-22)
Pere Joan Llabrés i la Seu de Mallorca (115-116: 47-50)
  Bonet Vicens, Antoni
  Cascas (127: 65-68)
  Bonnín, Carmel
  Amb motiu dels 25 anys de Justícia i Pau de Mallorca. (113: 23-39)
  Buele i Ramis, Cecili
  La meva experiència personal al Perú (127: 81-83)
  Cabrera Olmedo, Antonio
  En el halda de Abraham. Comentario exegético a Lc 16, 19-31 (130: 85-111) (pdf)
  Cànovas Miranda, Joan Carles
  Temps hipermoderns (130: 39-61) (pdf)
La decisió de ser un mateix. La funció de la culpa en la constitució de la ipseïtat segons S. Kierkegaard (125-126: 93-117) (pdf)
Els integrismes, patologia de la modernitat tardana (119-121: 67-93)
L'«altra aliança», (117-118: 75-96)
Notes per a una Filosofia de la Història de les grans religions (115-116: 149-170)
  Càritas Diocesana de Mallorca
  El paper de Càritas al si d'una Església evangelitzadora (129: 27-39) (pdf)
Càritas de Mallorca i la immigració (117-118: 97-115)
Pintar amb el cor. (113: 81-84)
  Cortès i Forteza, Santiago
El pontificat del bisbe inquer Gabriel Llompart i Jaume a la diòcesi de Girona (133: 67-74) (pdf)
  Cuennet, Jean François
  Justítica i Pau i el comerç just. (113: 75-80)
  Darder i Brotat, Joan
  Del parc a l'avinguda (127: 73-75)
  Dols, Nicolau
  Una comunitat cristiana a la universitat? Aportacions a un debat obert (124: 97-108) (pdf)
  Dols Salas, Antoni J.
  Dr. Mn. Gabriel Ramis i Miquel (119-121: 7-15)
El denari del Cèsar a l'obra de Tertul·lià. Un exemple d'exègesi patrística (115-116: 139-148)
  Equip de missioners mallorquins a Rabiro
  Vista panoràmica de mig segle de societat i política al Burundi (127: 7-11)
El treball duit a terme pels mallorquins i mallorquines al Burundi (127: 13-18)
Cronologia de la presència dels capellans, religioses i seglars mallorquins a Burundi en nom de la diòcesi de Mallorca (127: 19-26)
  Ferrà Pomar, Àngela
  «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré (Mt 11,28) (83-95) (pdf)
  Fiol i Tornila, Pere
  Evolució de la xarxa parroquial de la Diòcesi de Mallorca (128: 7-26)
L'Església mallorquina al Perú (127: 27-53)
Joan Baptista Maria Vianney i Belure: Un Rector Sant. Sacerdots mallorquins que han excel·lit en aquest camp (123: 7-37)
Sant Pau en l'art de Mallorca (122: 69-81)
Mallorca. Migracions. (117-118: 59-73)
Mossèn Pere Joan Llabrés i Martorell (1938-2006) (115-116: 51-61)
Visita al temple parroquial de Santa Maria la Major. Antecedents (115-116: 227-240)
  Foz Moreno, Carles
  L'aigua que és font d'on brolla vida eterna (39-46) (pdf)
  Fullana i Puigserver, Pere
  El P. Joaquim Rosselló i Ferrà (1833-1909): relectura del seu context social i religiós (131: 13-41) (pdf)
Les arrels cristianes de Mallorca. Una reflexió des de la Història projectada en el present (124: 63-74) (pdf)
L'Església mallorquina: caixa de ressonància d'una societat en procés de canvi (1960-1965). (111-112: 71-83)
  García-Carpintero López-Astillero, María Dolores
  Immigració i classe de Religió a Mallorca. (117-118: 117-139)
  Gastalver Martín, Matilde
  La mujer como sujeto activo y objeto de evangelización (133: 149-162) (pdf)
  Gayà Estelrich, Jordi
  Pistes lul·lianes en temps de la Reforma: Philipp Melanchton (134: 73-116) (pdf)
Entre la Teologia i l'imaginari popular. L'infern en la religiositat i la Teologia de Ramon Llull (132: 77-106) (
pdf)
Una Teologia de la història, com a premissa del diàleg intercultural proposat per Ramon Llull (130: 223-260) (pdf)
Destinats a ser imatge. Meditació arran d'un tema paulí (122: 31-47)
  Genovart Orell, Andreu
  Informe sobre l'experiència del procés de la unitat Pastoral de Manacor (128: 43-48)
  Grimalt, Josep A.
  El discurs espiritual dels incrèduls: el cas Montherlant (124: 35-52) (pdf)
  Gual Tortella, Miquel
  Ante la urgencia de un nuevo humanismo (130: 63-70) (pdf)
Els moviments especialitzats de l'Acció Catòlica. Reflexions teològiques i històriques (129: 41-71) (pdf)
Vers una nova configuració de les comunitats eclesials (125-126: 147-168) (pdf)
Fonaments teològics per a una Església de comunió. (Exégesi del primer capítol de L.G.). (111-112: 27-40)
  Guardiola Crespí, Pep Toni
  La unitat de Pastoral: motivacions, procés i valoració pastoral (128: 55-60)
  Justícia i Pau de Mallorca
  Memòria d'activitats de Justícia i Pau de Mallorca. (113: 41-74)
  Llabrés i Martorell, Pere-Joan
  Evangelitzar, iniciació i identitat cristiana en l'Església i en el món d'avui. (114: 61-74)
La recepció del concili Vaticà II a Mallorca (1965-2003). (111-112: 85-123)
  Mas Tous, Rafel
  El arte cinematográfico y la teología: propuesta de análisis teológico de Tres colores: Azul de Krzysztof Kieslowski (125-126: 27-39) (pdf)
Quin prevere, per a quina Església? (123: 51-62)
El cinema, manifestació de la cultura actual i provocació per a la teologia (115-116: 171-184)
  Matas Pastor, Joan Josep
  Els moviments especialitzats de l'Acció Catòlica. Reflexions teològiques i històriques (129: 41-71) (pdf)
  Mercant, Antoni
  Unitat de Pastoral d'Esporles, Banyalbufar, Estellencs i s'Esgleieta (128: 49-54)
  Muntaner, Guillem
  El moviment de Cursets de Cristiandat al Perú (127: 55-64)
La filosofia, "ancilla sive amica theologiae" (119-121: 17-25)
Societat i església: qüestions obertes. Batecs per a una acció pastoral en el moment present (119-121: 49-66)
Apunts per a una conversa, a la llum del Pla Diocesà de Pastoral (2006-2009) (115-116: 11-26)
  Murgui Soriano, Jesús
  Homilia en la missa exequial en sufragi del canonge Pere Joan Llabrés i Martorel (115-116: 7-9)
  Murillo, César
  Església i Mallorca: 1875-1936 (119-121: 133-141)
  Nadal Cañellas, Joan
  En qué consiste la unidad de los cristianos, según Ramón Llull (35-58) (pdf)
  Noguera Arrom, Josep
  Pels camins de la justícia cap a la pau. (113: 7-8)
  Obrador i Adrover, Jaume
  Evolució de la consciència missionera de l'Església des del segle XIX fins avui  (163-193) (pdf)
  Oliver, Jaume
  Una comunitat cristiana a la universitat? Aportacions a un debat obert (124: 97-108) (pdf)
  Oliver Colom, Margalida
  Una trobada transformadora (61-71) (pdf)
  Parets Serra, Joan
  Casa capilla San Juan Maria Vianney, Lima - Perú (127: 69-71)
Jaume Sancho i Gili, Devoció, culte i folklore paulí a l'illa de Mallorca (122: 83- 98)
  Pons, Damià
  Ramon Llull, un gegant al mig d'una cultura farcida d'adversitats històriques (124: 53-62) (pdf)
  Pons i Llinàs, Nicolau
  226 Jesuïtes de les Balears, propagadors de la Paraula de Déu en un món llunyà i inclement - segles XVI a XXI (115-116: 207-225)
  Ramis Darder, Francesc
  Pau de Tars: testimoni de la saviesa de Déu (97-113) (pdf)
La Carta als Romans, horitzó de la Reforma Luterana (134: 141-159) (pdf)
Déu parla en la persona del seu Fill (133: 39-54) (pdf)
Sentit metafòric de la dona anomenada «Intel·ligència» al
Llibre del gentil e dels tres savis (132: 59-75) (pdf)
Introducció a la mitologia ugarítica. El cicle de Ba'lu/Anatu (130: 71-84) (pdf)
El projecte evangelitzador de Jesús: la sinagoga de Natzaret (Lc 4,14-22) (129: 97-113) (pdf)
Teología bíblica. La interpretación apocalíptica de la Historia (125-126: 131-145) (pdf)
La Bíblia: llibre de fe i llibre de cultura. Visió panoràmica de la investigació bíblica actual (124: 75-96) (pdf)
Pau de Tars: Testimoni de la saviesa de Déu (123: 17-29)
Isaïes. Lectura catequètica d'Is. 7,1-9 (119-121: 95-104)
El llibre de Rut: teologia dels immigrants i emigrants. (117-118: 23-40)
La referència a l'Èxode en la Porfecia de Jeremies i Ezequiel (115-116: 27-46)
La Lectio Divina: eina d'evangelització. (114: 87-92)
Amós. El clam per la pau que brolla de la justícia social. (113: 9-21)
  Reynés Matas, Jaume
  "Senyor Blanquerna, on vos n'anau?" L'influx de Ramon Llull en el carisma dels MSSCC (131: 43-54) (pdf)
Déu i el P. Joaquim Rosselló (130: 185-202) (pdf)
Pregar amb el beat Ramon llull en temps de desconhort (125-126: 119-130) (pdf)
La consciència missionera de Sant Pau i la de la nostra Església mallorquina (122: 7-16)
El model de l'Església primitiva. (111-112: 7-25)
  Riera i Cànaves, Pere
  Trets de l'espiritualitat dels Sagrats Cors (131: 93-104) (pdf)
  Riera i Coll, Lluc
  Catecumenat i comunitat (128: 33-42)
  Rodríguez, Eugeni
  La intel·ligència espiritual en la transmissió de la fe (133: 9-37) (pdf)
Unitat de Pastoral d'Esporles, Banyalbufar, Estellencs i s'Esgleieta (128: 49-54)
  Sabiote Mercadal, Roser
  La samaritana (47-60) (pdf)
  Sáez, Paco
  Unitat de Pastoral d'Esporles, Banyalbufar, Estellencs i s'Esgleieta (128: 49-54)
  Salleras Juan, Maria
  Sant Pau, un procés (122: 99-101)
  Salom Mas, Sebastià
  A la recerca d'una Teologia del Progrés. Reflexió feta des de l'experiència personal (119-121: 143-162)
La parròquia com a lloc d'evangelització (possibilitats, límits i perspectives). (114: 75-86)
Algunes implicacions pastorals de la Lumen Gentium. (111-112: 61-69)
  Sancho, Juana M.
  Un repaso a sacer / sanctus. El uso de ambos términos en De domo sua (119-121:  195-206)
  Segí Magenis, Jaume
  Immigrants a la parròquia. Experiència de Sant Josep Obrer de Palma (117-118: 147-149)
  Seguí Trobat, Gabriel
  La Litúrgia vista des del P. Joaquim Rosselló i des d'avui dia. Un assaig d'interpretació i d'actualització (131: 55-75) (pdf)
El Dr. Gabriel Ramis i Miquel (119-121: 5-6)
L'Eucaristia, condensació simbòlica de l'existència cristiana. Notes sobre espiritualitat i pastoral de l'Eucaristia (115-116: 69-99)
  Soler Palà, Manuel
  Evolució de l'espiritualitat del Cor de Jesús des del P. Rosselló fins als nostres dies (131: 77-91) (pdf)
  Suau i Puig, Teodor
  Evangelitzar Mallorca avui. (114: 33-59)
La consciència eclesial (111-112: 41-59)
  Thomàs Sedano, Juan Carlos
  El fill pròfig (Lc 15,11-32) (73-81) (pdf)
  Tous Massanet, Llorenç
  Sobre els vitralls de la Seu (115-116: 63-68)
  Vadell Ferrer, Antoni
  "No és veritat que el nostre cor s'inflamava mentres ens parlava pel camí i ens obria el sentit de les Escriptures?" (Lc 24, 32) (129: 73-96) (pdf)
Quin prevere, per a quina Església? (123: 51-62)
  Vera, Toni
  Experiències al Perú (127: 85-88)
  Villalonga Moyà, Bartomeu
  Unitatis redintegratio: el decret del concili Vaticà II sobre l'Ecumenisme (134: 161-179) (pdf)
L'axioma extra Ecclesiam nulla salus a la llum del Vaticà II (130: 113-131) (pdf)
El Seminari menor (123: 39-50)