ANY I. 1979

 1: Evangelitzar avui. Església i democràcia. Vida religiosa: entre l’agonia i el desvetllament

2: Evangelització: el passat recent i el moment actual. Els col·legis, qüestió oberta

3-4-5: Setmana de setembre / 79: A la recerca d’una església per al nostre poble

ANY II. 1980

6: Obertura al poble: una tasca urgent. La nostra Església: grups i moviments.        Grups de preveres: una experiència

7: Dos segles de la nostra història religiosa: catequesi, espiritualitat i llengua. Grups religiosos de Mallorca parlen del seu servei als pobres

8: Pastoral de cristiandat, pastoral d’evangelització: confrontació i desafiament. Parròquia: contestació i perspectiva

9: Teologia de la caritat: ahir i avui. Pràxi de l’amor: problemes i respostes

10-12: Setmana de setembre / 80: Renovació de l’Església i pastoral de joventut

ANY III. 1981

13: Religió i societat: desafiaments a la religió, la religió com a desafiament

14: Justícia i drets humans en temps de crisi. Realitat social. Bíblia. Teologia moral. Respostes pastorals

15-16: 25 anys de presència mallorquina al Perú (1956-1981). Missió. Servei. Experiències. Conflictes. Testimoniatges. Documents

17: Restauració teològica a Mallorca: - La generació neotomista – Els plans d’estudi del Seminari – La figura del bisbe Pascual

ANY IV. 1982

18: La religiositat popular a Mallorca: entre la tradició i la pastoral

19-20: El ressorgir del liberalisme a Mallorca: aproximació a l’economia; impacte en els corrents de pensament; conseqüències i reptes personals i socials; interpel·lació dels cristians i desafiament als cristians

21-22: La vivència de la fe: l’expressió celebrativa i comunitària; el to psicològic; la dimensió militant; els aspectes socials

23: El franciscanisme a Mallorca ahir i avui

ANY V. 1983

24: El ministeri presbiteral: - Teologia – Testimoniatges – El nostre Seminari Major

25: L’humanisme integral de J. Maritain. J. Ortega y Gasset i el catolicisme espanyol. Cristians i Sindicats: dues opcions històriques. Anselm Turmeda: anticlerical a “la disputa de l’ase”

26: El dret canònic: - Teologia – Història – Pastoral. En el nou codi de 1983: - l’església local – El matrimoni, consorci de tota la vida – La situació de la dona

27-28: En el centenari de la coronació de la Mare de Déu de Lluc: - Història de Lluc – Qüestions teològiques – Pastoral de santuaris

29-30: Religió i literatura mallorquina actual: Blai Bonet, J.M. Llompart, M.A. Riera, Teologia i literatura

ANY VI. 1984

31: Amb motiu del Vè Centenari de Martí Luter: Luter, el reformador – Memòria de Trento – Els protestants a Mallorca – Ecumenisme, avui

32-33: Educació religiosa popular: - Rondalles – Refranys – Llegendes – Goigs – Sermons

34-35: Teologia i experiència de l’home modern: Homenatge a Karl Rahner

 

ANY VII. 1985

36: Jornades de part forana: - El jove i la classe de religió – El seguiment de Jesús avui. L’Església a part forana: - La comunitat cristiana a Sóller – Reflexions teològiques i pastorals

37-38: Fra Juníper Serra: Franciscà de Mallorca, missioner apostòlic

39: Mallorca després del Vaticà II: - Renovació litúrgica – Projecte d’Església – Església en el món

40-41: Ensenyament de Teologia i formació per al ministeri a Mallorca: En el 350 aniversari del Col·legi de la Sapiència

ANY VIII. 1986

42-43: Propostes per a la Pau des de Mallorca en el cinquantenari de la guerra civil espanyola

44: La vida i la mort: Qüestions per a un debat – avortament – guerra – fam –    eutanàsia

45-46: Vida contemplativa: - Ermitans i cenobites – Testimonis de la història – Contemplar Déu, avui

47: Qüestions sobre l’home: - La població humana de les Balears – El caràcter

dels mallorquins – La religiositat popular

ANY IX. 1987

48-49: L’Església a Mallorca: - El P. Jeroni Nadal – Catecisme i apostolat –

Lluites antiliberals – Anticlericalisme

50-51: Els laics en l’Església i en el món: - El testimoniatge – El laic, subjecte

actiu de la moral – La dona en l’Església

52-53: Mallorca a Burundi: 25 anys de presència evangelitzadora

ANY X. 1988

54-55: La preocupació social de l’Església mallorquina (segle XX)

56-57: Bíblia, Història, Praxi: - Els profetes i la salvació dels pobles – Traduir la Bíblia en català – Sant Alonso Rodríguez, mestre espiritual – Catecisme i

llengua – La religió en el capitalisme tardà – Corresponsabilitat en l’Església

58-59: L’humanisme novament plantejat: - La seva configuració en la modernitat – Replantejat: des de l’antihumanisme, des del pensament dèbil

des de la pedagogia, des de la sociologia, des de l’instant del present

ANY XI. 1989

60-61: La reforma litúrgica, 25 anys: - Els principis teològics – Intuïcions i

aplicacions pastorals – Antropologia litúrgica – La missa dominical – 25

anys de renovació litúrgica a Mallorca – Litúrgica i normalització lingüística

62-63: Bicentenari de la revolució francesa, una reflexió interdisciplinar: - El

procés històric – Les conseqüències jurídico-polítiques – Consideracions

ètiques – Llibertat, igualtat i fraternitat: principis teològics. / En la

beatificació de la Venerable de Sencelles: tres documents biogràfics

64-65: Matrimoni i família: - Tensions morals i pastorals – Els divorciats

catòlics – Dimensió social de la família – L’envelliment. / Lluc, l’evangelista

de la misericòrdia

ANY XII. 1990

66: La solidaritat: - en l’economia – en la política – en l’ecologia – en l’església

/ Padrinatge de part de la comunitat en el bateig d’infants

67: L’Església 25 any després de la “Lumen gentium”: - Reflexió teològica –

Església dels pobres – Església missionera – Sínodes episcopals –

Assemblees de Mallorca – Pastoral postconciliar – L’opinió dels seglars

68: Vida religiosa a Mallorca en el segle XIXè: - La fundació dels Ligorins i dels Terciaris Franciscans Regulars – La restauració de l’Oratori i dels Agustins – Les Congregacions mallorquines: Germanes de la Caritat. Trinitàries, Franciscanes, Filles de la Providència

ANY XIII. 1991

69: 100 anys de la “Rerum vovarum”: - La recepció de l’Encíclica a Mallorca –

El pensament social de Miquel Ferrà – Moviments socials cristians a

Catalunya – De la “Rerum novarum” a la “Centesimus annus” – Praxi social

de l’Església a Mallorca

70: Acompanyar cristianament els malalts. – Com Jesús – Amb els sagramentes - d’actituds morals cristianes – L’Home davant la mort – Sobre el paternalisme i el secret professional

71: Pastoral, història, pedagogia: - La “nova evangelització” – El pensament

social de l’Església – Pastoral als santuaris – Dret de família a l’Església –

La recerca dels Cardenal Newman – L’integrisme a Mallorca – Una nova

forma d’ensenyament

ANY XIV. 1992

72: Viure el diumenge: Teologia i pastoral del dia del Senyor

73-74: Cristians davant Europa: - La història – Els signes dels temps –

Propostes ètiques – Des de les Balears

ANY XV. 1993

75: Nou catecisme, catecisme nou?: La fe professada, celebrada, feta oració

76: Pastoral i cultura: - Cristians a la universitat – Cultura i cristianisme –

Pastoral dels joves – La parròquia avui – L’oració del savi – Orgues històrics

de Mallorca

77: El diàleg en l’Església: Als 30 anys de l’encíclica “Ecclesiam suam” de Pau

VI / In memeoriam P. Antoni Oliver, C.R.

ANY XVI. 1994

78: Història i espiritualitat arran d’un centenari: Capella de Sant Pere del

Seminari de Mallorca (1894-1994) / Ideal sacerdotal de Mn. Miquel Maura

79: Als 10 anys del nou codi de dret canònic: - Llei i llibertat – Drets humans –  Docència a l’Església

80: L’Església mallorquina en el segle XIX: Restauració política i religiosa – El

clergat – L’integrisme

ANY XVII. 1995

81-82: Grups de preveres a Mallorca en temps de concili i postconcili (1959-

1994): - Institut “Juníper Serra” – Son Rapinya – Primer dimarts – “Verbum

Dei” – Barrriades – Part forana

83: 25 anys de teologia en el XXVè aniversari del CETEM: - Filosofia de la

religió – Corrents teològics – Sacramentologia – Moral – Espiritualitat

ANY XVIII. 1996

84-85: Qüestions velles i novelles: - Quants d’Isaïes? – Tomas d’Aquino,

mestre de sempre – Els Sínodes de l’Església de Mallorca – Prestigi científic

 del clero mallorquí (1852-1932) – El testimoni de F. Rosenzweig – Crítica a

la modernitat – Risc i manca d’ètica, avui

86: Evangelitzar el nostre poble: - Creença i descreença a Mallorca – Situació

espiritual del nostre temps – Evangelització inculturada – El prevere diocesà

evangelitzador – Eucaristia, pobres i evangelització – Pelegrinatge i santuari:

evangelitzadors? – L’educació cristiana dels fills, avui

ANY IXX. 1997

87: La vida religiosa. Realitat eclesial i futur: - Els seus eixos fonamentals – En

l’Església local – Disponibilitat envers Déu i el pobres – Vocació religiosa de la dona

88-89: Clams de solidaritat a Mallorca: - Problemàtica econòmica i social –

propostes de cara al futur – Il·luminació evangèlica

ANY XX. 1998

90: Pastoral per al temps present. Miscl·lània en honor de Mn. Pau Oliver i

Ferrer: - Què és la teologia pastoral? – Resptes pastorals de la tercera

revolució – Una moral per al segle XXI – En el XVI centenari de Sant

Ambròs – El ball de l’oferta

91: Ecumenisme a Mallorca, avui: - Les altres Esglésies cristianes –

L’ecumenisme espiritual – Unitat i diferències en el diàleg ecumènic – De cara al segle XXI

92: 1898-1998. En el centenari del pontificat del bisbe Pere-Joan Campins: -

“Jesucrist és el mateix ahir i avui i pels segles” – Singularitat i

circumstàncies del nomenament episcopal – El pla d’estudis del Seminari

de 1898 – El 98: entre la crisi i el redreçament – El bisbe Puig de Puerto

Rico

ANY XXII. 2000

96: Ciència i teologia II: L’home dins l’univers

97: El prevere, ara i en el futur. En el tercer centenari del Seminari de Mallorca - Sacramentalitat, col·legialitat i secularitat del prevere – El Seminari de Sant Pere en la història cultural mallorquina

98: Eines per pensar el present i el futur. In memoriam del Prof. Manuel Bauçà iOtxogavia: - Persona i comunitat – Creure en temps de nihilisme –

Globalització i solidaritat – Ramon Llull i la tolerància – La Bona Nova per

als immigrants i els pobres – El patrimoni artístic de la nostra Església

 99-100: Ciencia i teologia III: Ciencies de la societat i teologia. Plantejaments, reptes i utopies des de la societat actual i cap al futur.