Índex dels números més recents
            137
  136 135 134 133 132 131
130 129 128 127 125-126 124
  123 122 119-121 117-118 115-116 114
  113 111-112        
 
   
137
2020
Lectio divina

Portada (1-8) (pdf)

Joan Andreu Alzina, Lectio divina: el pròleg de Sant Joan (Jn 1,1-18) (9-20) (pdf)

Santiago M. Amer Pol, Jesús de Natzaret, la presència encarnada de Déi entre nosaltres (21-37) (pdf)

Carles Foz Moreno, L'aigua que és font d'on brolla vida eterna (39-46) (pdf)

Roser Sabiote Mercadal, La samaritana (47-60) (pdf)

Margalida Oliver Colom, Una trobada transformadora (61-71) (pdf)

Juan Carlos Thomàs Sedano, El fill pròfig (Lc 15,11-32) (73-81) (pdf)

Àngela Ferrà Pomar, «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré (Mt 11,28) (83-95) (pdf)

Francesc Rmis Darder, Pau de Tars: testimoni de la saviesa de Déu (97-113) (pdf)

Ressenyes (114-134) (pdf)
índex
   
136
2019
«Ubi Spiritus Domini, ibi libertas» (2 Cor 3, 17). Miscel·lània en homenatge als professors Mn. Teodor Suau i Puig, Mn. Lluc Riera i Coll, Mn. Joan Bauzà i Bauzà.

Portada (pdf)

Sumari  (pdf)

1a pàgina (pdf)

Joan Carles Cánovas Miranda, La inmanència exànime (Henry) i la «matamorfosi de la finitud» (Falque): dues vies d'accés (descendent i ascendent) a la transcendència en la Nouvelle Phénoménologie (11-23) (pdf)

Ricerdo Mejía Fernández, El naturalismo no-reduccionista de la mente en Thomas Nagel. Una lectura de La Mente y el Cosmos (25-48) (pdf)

Joan Andreu Alcina, Identitat, Alteritat i Transcendència en el llibre d'Amic e Amat (49-60) (pdf)

Eugeni Rodríguez Adrover, L'alegria de creure i l'entusiasme de comunicar la fe. Pistes i claus pastorals per a fer i sentir-se Església en la nostra època (61-81) (pdf)

Marià Gastalver Martín, L'acollida i l'acompanyament, fonament de tota acció evangelitzadora (1) (83-92) (pdf)

Pere Oliver Vives, Acollida dels fiels que demanen algun sagrament (93-100) (pdf)

Santiago M. Amer, Santa Teresa de Jesús i els no regulars: els casos de Francisco de Salcedo i Gaspar Daza (101-113) (pdf)

Emilio Ramos Carrique, La dirección espiritual en San Francisco de Sales. Filotea. Introducción a la vida devota (115-128) (pdf)

Diego León Fioravanti, Signum audibile gratiae invisibilis. La eficacia santificadora de la música litúrgica (129-143) (pdf)

Antoni J. Dols Salas, La fe de Pere i la fe dels dimonis (145-157) (pdf)

Francesc Ramis Darder, El més bell dels càntics (159-168) (pdf)

Santo Tomás de Aquino ante la doctrina porretana de las relaciones divinas (169-187) (pdf)

El diàleg interreligiós des del Vaticà II i el magisteri posterior (189-202) (pdf)

Juan José Llamedo González, Reformas en la Iglesia... A propósito de Yves Congar (203-240) (pdf)

César Murillo Rademacher, En el marc del primer centenari de la mort de la Venerable Margalida Amengual Campaner, Pa paròquia de Costitx (1875-1930): Una aproximació a la religiositat a l'època de na Margalida Cativa (219-240) (pdf)

Ressenyes (241-249) (pdf)
índex
   
135
2018
Xuetes dins l'Església de Mallorca

Portada (pdf)

Sumari (pdf)

1a pàgina (pdf)

Pere Fiol i Tornila, Els 15 llinatges en el presbiterologi mallorquí i membres qualificats de la nostra Església que porten aquests llinatges (7-38) (pdf)

Lleonard Muntaner i Mariano, Els xuetes de Mallorca (Assaig de síntesi) (39-58) (pdf)

Josep Amengual i Batle, MSSCC, Els conversos jueus i el seu accés a l'ordenació ministerial i als ordes religiosos, al segle XVIII (59-77) (pdf)

Pere Fullana Puigserver, Harribat l'hora de parlar. Resistències de la cristiandat davant la modernitat: debat entre els preveres Josep Tarongí i Miquel Maura (79-100) (pdf)

Albert Bonnín Fiol, Els xuetes contemporanis (101-116) (pdf)

María Luz Mangado Alonso, El Colegio Español de Jerusalén (117-129) (pdf)

Gerardo Jofre González-Granda - Francesc Ramis Darder, La egiptóloga Marina Escolano-Poveda descubre fragmentos inéditos del papiro de Berlín 3024 en el Museo Bíblico de Mallorca (131-135) (pdf)

Ressenyes (138-143) (pdf)
índex
   
134
2017
 Reforma Luterana - 500 anys 

Portada (pdf)

Sumari (pdf)

1a pàgina (pdf)

Josep Amengual i Batle, La Reforma i les Reformes. De l'arrel bíblica de la missió de Moisès, dels profetes, de Crist i dels apòstols, a l'autocomissió dels reformadors. Martin Luther (9-71) (pdf)

Jordi Gayà Estelrich, Pistes lul·lianes en temps de la Reforma: Philipp Melanchton (73-116) (pdf)

Gabriel Amengual Coll, Hegel sobre la Reforma Luterana (117-140) (pdf)

Francesc Ramis Darder, La Carta als Romans, horitzó de la Reforma Luterana (141-159) (pdf)

Bartomeu Villalonga Moyà, Unitatis redintegratio: el decret del concili Vaticà II sobre l'Ecumenisme (161-179) (pdf)

Joan Andreu Alcina, Luter i la llibertat del cristià (181-210) (pdf)

Santiago M. Amer Pol, Carles Salvador. Llibret eucarístic (211-220) (pdf)

Ressenyes (221-226) (pdf)
index
   
133
2016
Miscel·lània - Any de la misericòrdia

Portada (pdf)

1a pàgina (pdf)

Eugeni Rodríguez Adrover, La intel·ligència espiritual en la transmissió de la fe (9-37) (pdf)

Francesc Ramis Darder, Déu parla en la persona del seu Fill (39-54) (pdf)

Santiago Maria Amer Pol, "En major benefici de la christiandat. Per a la conservació y augment de nostra santa fe cathòlica". Sobre la proposició reial de Felip I (II de Castella) a les corts generals de la Corona d'Aragó (1585) (55-65) (pdf)

Àngela Beltran Cortès - Santiago Cortès i Forteza, El pontificat del bisbe inquer Gabriel Llompart i Jaume a la diòcesi de Girona (67-74) (pdf)

Joan Bestard Comas, El valor de la família. Reflexió sociologicopastoral (75-79) (pdf)

Joan Andreu Alcina, Tecnociència i racionalitat política, una mirada des de M. Weber i J. Habermas (81-91) (pdf)

Josep Amengual i Batle, El visitador i el control de les congregacions femenines mallorquines, i el dels Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria (91-148) (pdf)

Matilde Gastalver Martín, La mujer como sujeto activo y objeto de evangelización (149-162) (pdf)

Ressenyes (163-172) (pdf)
index
   
 132
2016
Beat Ramon Llull: VII Centenari

Portada (pdf)

1a pàgina (pdf)

Joan Andreu Alcina, Contemplació, conversió, llenguatge i missió: quatre claus per a comprendre la vida i el pensament de Ramon Llull (9-33) (pdf)

Joan Nadal Cañellas, En qué consiste la unidad de los cristianos, según Ramón Llull (35-58) (pdf)

Francesc Ramis Darder, Sentit metafòric de la dona anomenada «Intel·ligència» al Llibre del gentil e dels tres savis (59-75) (pdf)

Jordi Gayà Estelrich, Entre la Teologia i l'imaginari popular. L'infern en la religiositat i la Teologia de Ramon Llull (77-106) (pdf)

Gabriel Amengual Coll, G. W. F. Hegel i Ramon Llull (107-120) (pdf)

Joan Bestard Comas, Vint-i-una reflexions ètiques sobre frases de Ramon Llull en el set-centè aniversari de la seva mort (121-132) (pdf)

Ressenyes (133-135) (pdf)
index
   
131
2015
El Venerable Joaquim Rosselló, "columna i torxa de l'Església de Mallorca"

Portada (pdf)

1a pàgina (pdf)

Pere Fullana i Puigserver, El P. Joaquim Rosselló i Ferrà (1833-1909): relectura del seu context social i religiós (13-41) (pdf)

Jaume Reynés Matas, "Senyor Blanquerna, on vos n'anau?" L'influx de Ramon Llull en el carisma dels MSSCC (43-54) (pdf)

Gabriel Seguí i Trobat, La Litúrgia vista des del P. Joaquim Rosselló i des d'avui dia. Un assaig d'interpretació i d'actualització (55-75) (pdf)

Manuel Soler Palà, Evolució de l'espiritualitat del Cor de Jesús des del P. Rosselló fins als nostres dies (77-91) (pdf)

Pere Riera i Cànaves, Trets de l'espiritualitat dels Sagrats Cors (93-104) (pdf)

Josep Amengual i Batle, Projecció eclesial de l'obra del P. Joaquim Rosselló i Ferrà, des de la perspectiva de la renovació del ministeri presbiteral i des de l'associacionisme decimonònic (105-161) (pdf)

Jaume Obrador i Adrover, Evolució de la consciència missionera de l'Església des del segle XIX fins avui  (163-193) (pdf)

Recensions (195-201) (pdf)
 
índex
   
130
2014
Oberts a l'Esperit de Déu i atents al batec del món: miscel·lània en honor dels doctors Josep Amengual i Batle, Joan Bestard i Comas, Gabriel Amengual i Coll

Portada (pdf)

1a pàgina (7-9) (pdf)

Joan Andreu Alcina, Sentimiento y experiencia religiosa en W. James: una aproximación al fenómeno religioso (11-37) (pdf)

Joan Carles Cànovas Miranda, Temps hipermoderns (39-61) (pdf)

Miquel Gual Tortella, Ante la urgencia de un nuevo humanismo (63-70) (pdf)

Francesc Ramis Darder, Introducció a la mitologia ugarítica. El cicle de Ba'lu/Anatu (71-84) (pdf)

Antonio Cabrera Olmedo, En el halda de Abraham. Comentario exegético a Lc 16, 19-31 (85-111) (pdf)

Bartomeu Villalonga Moyà, L'axioma extra Ecclesiam nulla salus a la llum del Vaticà II (113-131) (pdf)

Josep Amengual i Batle, Trets del model d'Església de l'immediat postconcili i línies de força de l'Església a Mallorca, en el llindar del segle XXI (138-184) (pdf)

Jaume Reynés Matas, Déu i el P. Joaquim Rosselló (185-202) (pdf)

Santiago M. Amer Pol, La recepció del concili Vaticà II en l'Església en complir-se els quaranta anys del seu acabament segons Benet XVI (203-221) (pdf)

Jordi Gayà Estelrich, Una Teologia de la història, com a premissa del diàleg intercultural proposat per Ramon Llull (223-260) (pdf)

Elenc de revistes (261-264) (pdf)
índex
   
129

2013
La Nova Evangelització

1a Pàgina (5-7) (pdf)

Joan Andreu Alcina, Viure en la frontera per evangelitzar des de la frontera (9-26) (pdf)

Càritas Diocesana de Mallorca, El paper de Càritas al si d'una Església evangelitzadora (27-39) (pdf)

Miquel Gual Tortella - Joan Josep Matas Pastor, Els moviments especialitzats de l'Acció Catòlica. Reflexions teològiques i històriques (41-71) (pdf)

Antoni Vadell Ferrer, "No és veritat que el nostre cor s'inflamava mentres ens parlava pel camí i ens obria el sentit de les Escriptures?" (Lc 24, 32) (73-96) (pdf)

Francesc Ramis Darder, El projecte evangelitzador de Jesús: la sinagoga de Natzaret (Lc 4,14-22) (97-113) (pdf)

Josep Amengual Batle, Pautes eclesiològiques que ha de tenir l'evangelització. Tant des de l'horitzó que abasta la catolicitat d'Església, com mirant l'Església local, Mallorca (115-141) (pdf)

PUBLICACIONS (143-146) (pdf)
índex
   
128

2012
La Parròquia a Mallorca

1a Pàgina (5-6)

Pere Fiol i Tornila, Evolució de la xarxa parroquial de la Diòcesi de Mallorca (7-26)

Joan Bestard i Comas, La parròquia avui. Visió ciològica i pastoral (27-32)

Lluc Riera i Coll, Catecumenat i comunitat (33-42)

Andreu Genovart Orell, Informe sobre l'experiència del procés de la unitat Pastoral de Manacor (43-48)

Antoni Mercant - Eugeni Rodríguez - Paco Sáez, Unitat de Pastoral d'Esporles, Banyalbufar, Estellencs i s'Esgleieta (49-54)

Pep Toni Guardiola Crespí, La unitat de Pastoral: motivacions, procés i valoració pastoral (55-60)

PUBLICACIONS
índex
   
127

2012
50 anys de Mallorca Missionera

1a Pàgina (5-6)

Equip de missioners mallorquins a Rabiro, Vista panoràmica de mig segle de societat i política al Burundi (7-11)

Equip de missioners mallorquins a Rabiro, El treball duit a terme pels mallorquins i mallorquines al Burundi (13-18)

Equip de missioners mallorquins a Rabiro, Cronologia de la presència dels capellans, religioses i seglars mallorquins a Burundi en nom de la diòcesi de Mallorca (19-26)

Pere Fiol i Tornila, L'Església mallorquina al Perú (27-53)

Guillem Muntaner, El moviment de Cursets de Cristiandat al Perú (55-64)

Antoni Bonet Vicens, Cascas (65-68)

Joan Parets Serra, Casa capilla San Juan Maria Vianney, Lima - Perú (69-71)

Joan Darder i Brotat, Del parc a l'avinguda (73-75)

Anselmo Álvarez Santamaría, Santa, una experiencia espiritual (77-80)

Cecili Buele i Ramis, La meva experiència personal al Perú (81-83)

Toni Vera, Experiències al Perú (85-88)
índex
   
125-126

2011
Homenatge a Llorenç Alcina Rosselló, Bartomeu Bennàssar Vicens i Julià Cifre Vanrell 

Joan Andreu Alcina, Creació i experiència de Déu: Francesc d'Assís, integrador d'una nova ecologia (7-16) (pdf)

Joan Bestard Comas, Teodor Úbeda, un bisbe ben arrelat a Mallorca (17-19) (pdf)

Joan Bestard Comas, Caritas in veritate, una encíclica social lúcida i valenta (21-26) (pdf)

Rafel Mas Tous, El arte cinematográfico y la teología: propuesta de análisis teológico de Tres colores: Azul de Krzysztof Kieslowski (27-39) (pdf)

Joan Bauzà i Bauzà, Rembrandt, la tècnica portadora de missatge (41-51) (pdf)

Gabriel Amengual Coll, Oportunitats per a l'evangelització en la nostra societat (53-70) (pdf)

Josep Amengual i Batle, Vers un plantejamewnt de la reforma posttridentina del clergat a Mallorca. Les visites ad limina del bisbe Joan Vic i Manrique (1590 i 1594) (71-91) (pdf)

Joan Carles Cànovas Miranda, La decisió de ser un mateix. La funció de la culpa en la constitució de la ipseïtat segons S. Kierkegaard (93-117) (pdf)

Jaume Reynés Matas, Pregar amb el beat Ramon llull en temps de desconhort (119-130) (pdf)

Francesc Ramis Darder, Teología bíblica. La interpretación apocalíptica de la Historia (131-145) (pdf)

Miquel Gual Tortella, Vers una nova configuració de les comunitats eclesials (147-168) (pdf)

PUBLICACIONS

 
índex
 
124

2010

Universitat, Fe i Cultura: propostes per a un debat

Gabriel Amengual i Coll, El diàleg fe-cultura. A la recerca del lloc de la religió en la societat postsecular (7-24) (pdf)

Ana Alemany, Fe i Ciència poden dialogar? (25-34) (pdf)

Josep A. Grimalt, El discurs espiritual dels incrèduls: el cas Montherlant (35-52) (pdf)

Damià Pons, Ramon Llull, un gegant al mig d'una cultura farcida d'adversitats històriques (53-62) (pdf)

Pere Fullana i Puigserver, Les arrels cristianes de Mallorca. Una reflexió des de la Història projectada en el present (63-74) (pdf)

Francesc Ramis Darder, La Bíblia: llibre de fe i llibre de cultura. Visió panoràmica de la investigació bíblica actual (75-96) (pdf)

Nicolau Dols - Jaume Oliver, Una comunitat cristiana a la universitat? Aportacions a un debat obert (97-108) (pdf)

PUBLICACIONS

índex

 
123

2010

 

"Any sacerdotal"

Pere Fiol i Tornila, Joan Baptista Maria Vianney i Belure: Un Rector Sant. Sacerdots mallorquins que han excel·lit en aquest camp (7-37) (pdf)

Bartomeu Villalonga Moyà, El Seminari menor (39-50) (pdf)

Rafel Mas Tous - Antoni Vadell Ferrer, Quin prevere, per a quina Església? (51-62) (pdf)

Llorenç Alcina Rosselló, Realitat sacerdotal per avui i demà (63-71) (pdf)

Joan Bestard Comas, Reflexions sobre les Confessions de Sant Agustí. Sant Agustí, paradigma de pastor lliurat per complet a Déu i als germans (73-85) (pdf)

Bartomeu Bennàssar Vicens, Capellà: (cap aquí cap allà), és a dir, en temps de crisi certa i de canvi incert de model eclesial, a la recerca de redefinició permanent de ser prevere i de fer-ne (87-101) (pdf)

PUBLICACIONS

índex

 
122

2009

"Any de Sant Pau"

Jaume Reynés Matas, La consciència missionera de Sant Pau i la de la nostra Església mallorquina (7-16) (pdf)

Francesc Ramis Darder, Pau de Tars: Testimoni de la saviesa de Déu (17-29) (pdf)

Jordi Gayà Estelrich, Destinats a ser imatge. Meditació arran d'un tema paulí (31-47) (pdf)

Josep Amengual i Batle, El viatge de Sant Pau a Hispània, i la presència dels jueus, fets corroborats pels Actes dels Apòstols apòcrifs? (49-67) (pdf)

Pere Fiol i Tornila, Sant Pau en l'art de Mallorca (69-81) (pdf)

Joan Parets i Serra, Jaume Sancho i Gili, Devoció, culte i folklore paulí a l'illa de Mallorca (83- 98) (pdf)

Maria Salleras Juan, Sant Pau, un procés (99-101) (pdf)

PUBLICACIONS

índex
     
119 - 121

2007 / 2008

"Una vida dedicada a la Litúrgia". Miscel.·lània en Homenatge al Dr. Mn. Gabriel Ramis i Miquel

Gabriel Seguí Trobat, El Dr. Gabriel Ramis i Miquel (5-6)

Antoni J. Dols Salas, Dr. Mn. Gabriel Ramis i Miquel (7-15)

Guillem Muntaner, La filosofia, "ancilla sive amica theologiae" (17-25

Joan Bestard Comas, Les comunitats eclesials en zones turístiques (27-38)

Joan Andreu, Vers la recerca del sentit de l'existència humana i de la finalitat de l'Univers: Unamuno i la fam d'immortalitat d'un home de carn i ossos ( 39-48)

Guillem Muntaner, Societat i església: qüestions obertes. Batecs per a una acció pastoral en el moment present (49-66)

Joan Carles Cànovas Miranda, Els integrismes, patologia de la modernitat tardana (67-93)

Francesc Ramis Darder. Isaïes. Lectura catequètica d'Is. 7,1-9 (95-104)

Gabriel Amengual Coll, El progrés i l'esperança o el món i el Regne. Presentació de l'encíclica Spe Salvi (119-132)

César Murillo, Església i Mallorca: 1875-1936 (133-141)

Sebastià Salom, A la recerca d'una Teologia del Progrés. Reflexió feta des de l'experiència personal (143-162)

Josep Amengual i Batle, El XXX aniversari de la Setmana de pastoral urbana (SPU) (Palma, 5-9 de juliol de 1976) (163- 193)

Juana M. Sancho, Un repaso a sacer / sanctus. El uso de ambos términos en De domo sua ( 195-206)

PUBLICACIONS

índex
 

117-

118

2007

Les Migracions: desafiaments per a l'Església de Mallorca

Joan Bestard Comas, La globalització, desafiament a la solidaritat: acollida dels immigrants i cooperació al desenvolupament. (7-22)

Francesc Ramis Darder, El llibre de Rut: teologia dels immigrants i emigrants. (23-40

Josep Amengual i Batle, La pertinença a l'Església i la corresponsabilitat en la convivència humana plural. (41-57)

Pere Fiol i Tornila, Mallorca. Migracions. (59-73)

Joan Carles Cànovas Miranda, L'«altra aliança», (75-96)

Càritas de Mallorca, Càritas de Mallorca i la immigració (97-115)

Maria Dolores García-Carpintero López-Astillero, Immigració i classe de Religió a Mallorca. (117-139)

Miquel Ambrós i Albertí, L'emigració ucraïnesa (141-146)

Jaume Segí Magenis, Immigrants a la parròquia. Experiència de Sant Josep Obrer de Palma (147-149).

PUBLICACIONS

índex
    
115- 116

2006

Mn. Pere Joan Llabrés i Martorell. In memoriam

Mons. Jesús Murgui Soriano. Homilia en la missa exequial en sufragi del canonge Pere Joan Llabrés i Martorel (7-9)

Guillem Muntaner, Apunts per a una conversa, a la llum del Pla Diocesà de Pastoral (2006-2009) (11-26)

Francesc Ramis Darder, La referència a l'Èxode en la Porfecia de Jeremies i Ezequiel (27-46)

Joan Bestard i Comas, Pere Joan Llabrés i la Seu de Mallorca (47-50)

Pere Fiol i Tornila, Mossèn Pere Joan Llabrés i Martorell (1938-2006) (51-61)

Llorenç Tous, Sobre els vitralls de la Seu (63-68)

Gabriel Seguí i Trobat, L'Eucaristia, condensació simbòlica de l'existència cristiana. Notes sobre espiritualitat i pastoral de l'Eucaristia (69-99)

Joan Andreu Alcina, Vers una comprensió de la persona oberta a la transcendència i a l'experiència del fonament (1001-118)

Gabriel Amengual Coll, Apories del procés d'indicidualització. Ruptura de la tradició (119-139)

Antoni Dols, El denari del Cèsar a l'obra de Tertul·lià. Un exemple d'exègesi patrística (139-148)

Joan Carles Cànovas Miranda, Notes per a una Filosofia de la Història de les grans religions (149-170)

Rafel Mas  Tous, El cinema, manifestació de la cultura actual i provocació per a la teologia (171-184)

Josep Amengual i Batle, Mn. Antoni Roig i Rexac, un mestre espiritual contemporani de la Revolució Francesa (1750-1808) (185-206)

Nicolau Pons i Llinàs, 226 Jesuïtes de les Balears, propagadors de la Paraula de Déu en un món llunyà i inclement - segles XVI a XXI (207-225)

Pere Fiol i Tornila, Visita al temple parroquial de Santa Maria la Major. Antecedents (227-240)

Publicacions

índex
 
114

2006

Evangelitzar avui

Gabriel Amengual Coll, De la Secularització al Nihilisme. Els actuals canvis i els seus reptes a la fe cristiana. (7-32)

Teodor Suau i Puig, Evangelitzar Mallorca avui. (33-59)

Pere-Joan Llabrés i Martorell, Evangelitzar, iniciació i identitat cristiana en l'Església i en el món d'avui. (61-74)

Sebastià Salom Mas, La parròquia com a lloc d'evangelització (possibilitats, límits i perspectives). (75-86)

Francesc Ramis Darder, La Lectio Divina: eina d'evangelització. (87-92)

Joan Andreu Alcina, Pot ser avui la filosofia una mediació evangelitzadora?. (93-102)

PUBLICACIONS

índex
 
113

2005

25 Anys de Justícia i Pau de Mallorca

Josep Noguera Arrom, Pels camins de la justícia cap a la pau. (7-8)

Francesc Ramis Darder, Amós. El clam per la pau que brolla de la justícia social. (9-21)

Carmel Bonnín, Amb motiu dels 25 anys de Justícia i Pau de Mallorca. (23-39)

Memòria d'activitats de Justícia i Pau de Mallorca. (41-74)

Jean François Cuennet, Justítica i Pau i el comerç just. (75-80)

Càritas Mallorca, Pintar amb el cor. (81-84)

Pere Albertí, L'economia emergent (85-96)

PUBLICACIONS

índex
 

111

112

2005

Als quaranta anys de la Lumen Gentium

Jaume Reynés, El model de l'Església primitiva. (7-25)

Miquel Gual, Fonaments teològics per a una Església de comunió. (Exégesi del primer capítol de L.G.). (27-40)

Teodor Suau i Puig, La consciència eclesial (41-59)

Sebastià Salom Mas, Algunes implicacions pastorals de la Lumen Gentium. (61-69)

Pere Fullana Puigserver, L'Església mallorquina: caixa de ressonància d'una societat en procés de canvi (1960-1965). (71-83)

Pere-Joan Llabrés i Martorell, La recepció del concili Vaticà II a Mallorca (1965-2003). (85-123)

Joan Andreu Alcina, Recepció del Vaticà II i eclesiologia de comunió en el pensament de Xavier Zubiri. (125-139

PUBLICACIONS

índex