Herbari

Bàlsams

Fruits, llavors i fustes

 

El coneixement de les condicions ecològiques i geogràfiques de Palestina és una condició necessària per la bona interpretació de la Bíblia. La Sagrada Escriptura ens presenta molts de noms d'animals i plantes d'Israel. L'estudi de la fauna i de la flora bíbliques va adquirir una gran importància al final del segle passat i als inicis d'aquest. Les postrimeries del segle XIX veren aparèixer l'obra de Darwin  " L'origen de les espècies " [1] , que  presentava una oposició a la concepció bíblica de la naturalesa. Inmediatament va sorgir dins l'exègesi la idea del concordisme; és a dir, adequar els nous coneixements científics als contiguts que exposava la Bíblia i especialment el llibre del Gènesi [2] .

 

Coincidint amb el canvi de segle, el desig del concordisme i les dificultats de l'exègesi catòlica; es va estudiar amb profusió la geografia, la fauna i la flora de la Bíblia. El Museu Bíblic del Seminari de Mallorca és un petit testimoni d'aquest interès. Una de les seccions d'aquest museu està dedicada a les Ciències Naturals, i ens presenta una col.lecció de la flora bíblica.

 

L'objectiu d'aquest article és presentar l'inventari de la flora que es troba al nostre museu. No pretenem l'estudi concret de cada una de les plantes, per aquesta tasca aportam en aquest treball una ampla bibliografia; pretenim unicamen presentar l'inventari.

 

El conjunt de material del Regne Vegetal del museu està integrat per 100 peces. Per realitzar el nostre treball hem dividit el material en diferentes parts:

 

1. Herbari.

Cinquanta-quatre peces corresponents a quaranta-vuit espècies diferents. Corresponen a la col.lecció de l'Herbari Kandler, botànic alemany que les va recollir a Palestina a principis de segle, i després foren portades al Museu del Seminari. Cada una de les espècies es troba emmarcada en un quadre de fusta recobert de vidre de 45 x 31 cm. Una fitxa col.locada devora la planta ens indica, l'espècie, el nom del recolector i lector de la planta, el lloc on fou trobada i la data.

  

2. Bàlsams.

Col.lecció formada per vuit bàlsams, preparats a Barcelona pel farmacèutic D. Antoni Novelles. Set d'ell es troben en forma sòlida dins un envoltori de  10 x 6 cm, i un dins un flascó de porcelana de  4'5 x 6, en forma resinosa.

 

3. Fustes d'arbres.

Vuit especies, cada una d'elles representada per un fragment de fusta de l'arbre de 3'5 x 1'5 cm.

 

4. Fruites i llavors.

Treta-dues espècies, es troba cada una d'elles a l'interior d'una capseta de vidre de 3 x 3 cm. Una d'elles -l'oli- és una petita botella de 6 x 2'5 cm.

 

 

L'estudi del material l'hem realitzat amb les següents etapes:

 

A. Estudi botànic ( sistemàtica i taxonomia ), de les diferentes plantes.

 

- Strasburger, E.; Noll, F.; Schenck, A.; Schimper, A.F.W. Tratado de Botanica. 6ª ed. española, tr. de 30ª ed. alemana por Bolos, O. de. Barcelona. 1974.

        

 

B.  Identificació de les plantes del museu en la flora de la Bíblia. Els llibres de referència són:

 

- Baly, D. The Geography of the Bible. 2º ed. New York. 1974.

- Cazelles, H. Feuillet, A. ( eds. ). Supplément au Dictionaire de la Bible. Paris ( Letouzey el Ané ). 1928 ...

- Fauna and Flora of the Bible ( Helps for Translators ). United Bible Societies, 2º ed. London-New York. 1980. ( Aquesta obra presenta una ample bibliografia referent a la flora bíblica ).

- Isserlin, B.S.J. Ancient Forests in Palestine: Some Archaeological Indications: PEQ ( Palestine Exploration Quaterly ) 86. 1955. pag 87-88.

- Post, E. G. Flora of Syria, Palestine and Sinai, 2ª ed. por Dismore, J.E., 2 vols. 1932 - 1933.

- Rubeni, E.H. Recherches sur les plantes de l'evangile. RB, 42. 1933. pag. 230 - 234.

- Thirgod, J.V. Man and the Mediterranean Forest. London. 1981. pag. 107-122.

- Vigouroux, F. Dictionaire de la Bible. 5 vols. Paris ( Letouzey el Ané ). 1895 - 1912.

- Walker, W., All the Plants of the Bible. 5ª ed., Londres. 1960.

- Zohary, M., Plant Life of Palestine, Israel and Jordan. New York. 1962.  

- Zohary, E.M. Plants of the Bible. Cambidge. 1982.

       

 

C. Transcripció del nons de la flora segons el TM ( Text Masorètic ); Sept. ( Versió dels LXX ); Vg ( Vulgata ). Hem utilitzat les edicions següents:

 

- Elliger, K. Rudolph, W. ( eds. ), Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS). Stuttgart: Württembergische Bibelandstalt. 1967-1977.

- Nestle, E. Aland, K. Novum Testamentum Graece. 25ª ed. Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt. 1963.

- Rahlfs, A. ( ed. ), Septuaginta, 8ª ed. Stuttgart: Württembergische Bibelanstalt. 1965.    

- Weber, R. Biblia sacra iuxta vulgatam versionem. Stuttgart: Württembergische Biblelandstalt. 1969.

 

D. A les plantes en que ens ha estat possible hem citat les referències que fan d'elles els autors clàssics: Virgili, Plini, Theophraste, Flavio Josefo, Strabon, a voltes les fons jueves, i algun Sant Pare. A algunes hem afegit un breu comentari.

 

E. Les plantes de l'herbari que corresponen a la flora bíblica van acompanyades de una bibliografia. Aquesta sempre consta de la refèrencia al ( DB ), Dictionaire de la Bible; i a una altra obra redactada al final del segle passat o inicis d'aquest. La finalitat d'aquesta bibliografia és posar de manifest les discusions sobre una determinada planta a l'època que es desenvolupava l'evolucionisme, i l'exègesi feia un intent de fer concordar les ciències amb la veritat revelada. La bibliografia botànica i exegètica de la planta convè consultar-la a la bibliografia esmentada als apartats A i B.

 

 

E. Cada un dels vegetals estudiats segons aquest sistema el presentam de la manera següent:

 

    a. Non científic.

    b. D ( Determinavit ).

    c. L ( Legit ).

    d. Lo, lloc de recol.lecció.

    e. Da, data de recol.lecció.

    f. Nom bíblic, TM ( Hebreu), Sept ( LXX ); Vg ( Vulgata ).

    g. RfB, referències bíbliques.

    h. RfA, referències als autors antics.

    i. Cm, comentari.

    j. Bb, bibliografia.

 

 

F. Presentam finalment una bibliografia, complementària a l'esmentada abans, i que pot ésser útil per l'estudi concret de cada una de les plantes:

 

- Dalman, G. Dinsmore, J.E., Die Pflanzen Palästinas: ZDPV 34. 1911. pag. 1 -38; 147 - 172; 185 - 245.

- Dalman, G. Arbeit und Sitte in Palästina. vol. I-VII. Gütersloh. 1928 - 1942.

- Wurst, Ph., Aus der Pflanzenwelt Palästinas. Leitfaden der Botanik. Haifa. 1930.

 

 

NOTES.

[1]. Darwin, Ch. On the origin of species by means of natural selection. Londres. 1958. Traducció espanyola, El origen de las especies por la selección natural. Madrid. 1963.

   Un comentari i recull dels textos evolucionistes de Darwin es popt trobar a. Darwin, Ch. Teoria de la Evolución. Ed. Península. Barcelona. 1975.

[2] . Un comentari a la situació de l'exègesi a l'epoca es pot trobar a: Benoit, P. El Padre Lagrange al servicio de la Biblia. Desclée de Brouwer. Bilbao. 1970.   Guitton, J. Retrato del padre Lagrange, el que reconcilió la ciencia con la fe. Madrid. 1992.

   La questió històrica es tracta a: Aubert,R.; Bruls,J.; Crunican, P.E.; Tracy Ellis,J.; Hajjar,J.; Pike, F.B. Nueva Historia de la Iglesia. Vol V. Madrid. 1984.


torna a l'índex

 

HERBARI.

 

  1. Amigdalus communis, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 12, 2, 1914.

    TM: luz. Sept:  karuinen. Vg: amygdalinas.

    RfB: Gn 30,37.

    TM: saqed. Sept: amigdalon, karion.    Vg: amygdala.

    RfB: Gn 43,11; Nm 17,23; Jr 1,11; Ecle 12,5.

    Cm: L'arbre arribà a Palestina procedent d'Asia. Algunes ciutats prengeren el nom de Luz , Js 18,13; Jt 1,23; és a dir, la ciutat dels ametllers. El nom mes comú fou saqed, mot provinent del verb vetllar, l'ametller floreix abans que els altres arbres i vetlla la seva florida; és l'arbre que vetlla, l'arbre que sap escoltar. Mitjancant les seves branques Jacob es va fer en part del ramat de Laban. El seu fruit era dels més estimats de Palestina.

    Bb: Vigoroux, F. t. I, col 438.

        Loudon. Arboretum et fruticetum Britannicum, Londres, 1838, t. II, p. 637.

 

 2. Anemone Coronaria, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 22, 2, 1912.

 

 3. Artemisa arborescens, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Carmel.

    Da: 26, 4, 1913.

 

 4. Astragalus Betlemiticus, Boiss.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Betlehem.

    Da: 24, 7, 1921.

 

 5. Capparis spinosa, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 24, 6, 1911.

 

 6. Capparis spinosa, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Jerusalem.

    Da: 22, 7, 1911.

    TM: abbiyyonah. Sept: kapparis. Vg: capparis.

    RfB: Ecle 12,5.

    RfA: Mishna: Ma'aser 4,6; Berakoth 36 a. Plini, Hist. Nat   XIII,44; XX,59.

    Cm: A més d'aquesta espècie, altres dues proveïen de tàperes la Palestina: la " Capparis herbacea,L."  i la " Capparis aegyptia, L.".  Antigament, els brots de les flors i el fruits tendres eren emprats com afrodisíacs; amb vinagre s'utilitzaven com a condiment.

    Bb: Levesque, E. t. II, col 219.

        Boissier, E. Flora orientalis, t. I, 1867, p. 420.

 

7. Cephalonia syriaca, L.

   D.: I. Kandler.

   L.: I. Kandler.

   Lo: Haifa.

   Da: 3, 6, 1911.

 

 8. Ceratonia siliqua, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 11, 11, 1913.

    NT: keration. Vg: siliqua.

    RfB: Lc 15,16.

    RfA: Plini, Hist.Nat XIII,16. Talmud, tr. Schabbat, XXIV, 2; tr. Maaseroth III,4. Juvenal, Sat. XI,59.

    Cm: Les garroves s'empraven com a forratge, i a base de la seva popa es preparaven xarops i una espècie de mel.

    Bb: Levesque,E. t. II, col 307.

        Boissier,E. Flora orientalis, 5 in-8º, Genève,1867-1884, t. II, p. 632.

 

9. Cistus salviaefolius, L.

   D.: I. Kandler.

   L.: Thiel.

   Lo: Carmel.

   Da: 21, 1, 1913.

   TM: lot. Sept: estakte. Vg:  stacte.

   RfB: Gn 27,25; 43,31.

   RfA: Plini, Hist. Nat. XII,37; XXVI,30.

   Cm: D'aquesta planta juntament amb el  "Cistus villosus, L. ", extreuen un ungüent, el Laudan.

   Bb: Levesque, E. t. IV, col. 29.

       Tristam, L. The natural history of the Bible.  in-12º, London, 1889, p. 458-460.

 

10. Cistus villosus, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: Thiel.

    Lo: Carmel.

    Da: 3, 2, 1913.

    Rf, Bb: Cf. Ladonum.

 

11. Colchicum Stevensi, Kunth.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 21, 11, 1913.

    TM: habasselet. Sept: anzos, krinon.  Vg: flos, lilium.

    RfB: Ct 2,1; Is 35,1. 

    Cm: Es l'anomenada flor de la Plana de Saron, capaç d'embellir el desert. Aquest mot engloba, segurament diverses espècies. El Targum el traduiex per  " narqos "; narcís, és una traducció més emprada actualment.

    Bb: Levesque, E. t. II, col 831.

        Smith, P. Thesaurus syriacus, in-fº, Oxford, 1879, t. I, p. 1308.

 

12. Crocus achroleucus, Boiss & Gaill.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 21, 11, 1912.

    TM: karkom. Sept: krokos. Vg: crocus.

    RfB: Ct 4,14.

    RfA: Talmud, Schebiit 110a; Baba Metzia 107,6.

    Cm: Els seus estils i estigmes, un cop secs, eren utilitzats per condimentar aliments i també en perfumeria i medicina.

    Bb: Levesque, E. t. V, col. 1347.

        Candolle, Alph. de. Origine des Plantes Cultiveés. in-8º, Paris. 1886. p.132.

 

13. Cyperus papirus, L.

    D.:

    L.:

    Lo:

    Da:

    TM: gome'. Sept: papiros. Vg: scirpus, juncus.

    RfB: Ex 2,3; Jb 8,11; Is 35,7.

    Bb: Cf Cyperus papirus.

 

14. Cyperus papirus, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Lac Genessareth.

    Da: 2, 6, 1913.

    TM: gome. Sept: papiros, biblinos, elos.   Vg: scirpus, papyrus, juncus.

    RfB: Ex 2,3; Is 18,2; 35,7; Jb 8,11.

    RfA: Plini, Hist.Nat VI,24; VII,57; XII,22; XIII,22,33a. Ovidi, Metam. 15,753. Homer, Odyss. XXI,392. Strabon, XVII,15.

    Cm: Planta tropical que té a la Palestina el seu límit septentrional de distribució; es troba en abundància a la planura del llac el-Huleh i també a la planura costera. Aquesta planta era utilitzada per a confeccionar els rodets de papir, però també es feien amb ella estores i petites embarcacions. A Egipte fou emprat  com a adorn, i principalment com a material per escriptura.

    Bb: Levesque, E. t. IV, col 2079.

       Wöning, Fr. Die Pflanzen im Alten Aegypten, in-8º, Leipzig, 1866, p. 74-135.

 

15. Ecbalium elaterium, Rick.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Jerusalem.

    Da: 11, 7, 1912.

 

16. Eleaeagnus hortensis, M.B.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 22, 4, 1914.

 

17. Ervum lens, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: P.E. Scmitz.

    Lo: Tabga ( Galilaea ).

    Da:

 

18. Ficus Carica, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 6, 2, 1914.

    TM: te'enah. Sept: suke, sukon, sukoon.

    Vg: ficus, ficulnea. NT: suke, sukon.

    RfB: Gn 3,7; Nm 13,23; 20,5; Dt 8,8; Jt 9,10.11; 1 R 5,5; 2 R 20,7; Ne 3,15. Ps 105,33; Pr 27,18; Is 34,4; 38,21; Jr 8,13; 24,1.2.3.5.8; 29,17; Am 4,9; Os 9,10; Mi 4,4; Na 3,12; Ag 2,19; Jl 1,12; 2,22; Za 3,10.

    RfB: Mt 7,16; 21,19.20.21; 24,32; Mc 11,13.20.21; 13,28; Lc 6,44; 13,6.7; 21,29; Jo 1,48.50; Ja 3,12; Ap 6,13.

    RfA: Plini, Hist.Nat. XVI,49. S. Jeroni In Is. XXXVIII, 21, t. XXIv, col. 396.

    Cm: Originari del Mediterrani i d'Asia Anterior, ha estat cultivat des de l'antiguitat. Produeix dues collites, però tan sols és comestible la de l'estiu. Les figues, en temps bíblics, constituïen juntament amb el vi, un signe de prosperitat i de llibertat.

    Bb:  Levesque, E. t. II, col 2238.

         Celsius. Hierobotanicon. in-12, Amsterdam, 1748, t. II, p. 368-399.

 

19. Hirsopus officinalis, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 30, 8, 1912.

    TM: 'ezou. Sept: ussoppos. Vg: hysopus.

    RfB: Ex 12,22; Lv 14,4.6.49.51.52; Nm 19,6.18; 1 R 5,13; Ps 51,9.

    NT: ussopos. Vg. hysopus.

    RfB: Jo 19,29; He 9,19.

    Cm: Creix entre les roques de les muntanyes i era el símbol de la humilitat. De la planta s'estreia un oli volatil i les branques feien funció de salpasser. En temps bíblics fou emprat pels israelites per ungir els dintells de les portes a Egipte, per purificar llebrosos i cases contaminades, i pel sacrifici del vedell vermell. En el NT fou usat per donar el vinagre a Jesús.

    Bb: Levesque, E. t II, col. 796.

        Löw, I. Aramäische Pflanzennamen, in-8º, Leipzig, 1881, p. 134-136.      

 

20. Laurus nobilis, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: Fr Corradus, CD.

    Lo: Carmel.

    Da: 4, 3, 1913.

 

21. Laurus nobilis, L.

    D.: I Kandler.

    L.: Kronenburg.

    Lo: Carmel.

    Da: 27, 2, 1914.

    TM: 'ezrah, ra'anan. Sept: kedros tou Libanou.

    Vg: Cedrus Libani.

    RfB: Ps 37,35.

    Cm: Aquesta planta ha d'ésser identificada amb el Cedre del Liban segons l'opinió d'alguns autors. De les seves fulles s'extreia un ungüent emprat a la medicina.

    Bb: Zohary, M. " Flora ", a Enciclopedia de la Biblia. Barcelona. 1964. Vol III. pag 596.

 

22. Lawsonia alba, Lam.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 6, 7, 1913.

    TM: koper. Sept: kupros. Vg: cyprus.

    RfB: Ct 1,13; 4,13; 7,12.

    Cm: A Egipte s'emprava per a la conservació de les mòmies, principalment es col.locava a les ungles. A la Biblia s'empren dues voltes en el Càntic dels Càntics; es compara a l'espòs als boscos d'En-Gadi, i el segon es una lloanca de l'espòs a l'esposa.

    Bb: Levesque, E. t III, col 590.

        Loret, V. La flore pharaonique, 2ª ed, in-8º,  Paris, 1892, p. 80.

 

23. Lolium temulentum,L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 26, 4, 1913.

 

24. Lolium temulentum, L; var. muticum, Boiss.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 4, 5, 1913.

    NT: zizania. Vg: zizania.

    RfB: Mt 13, 25.26.27.29.30.36.38.40.

    RfA: Plini, Hist. Nat. XVIII,44; S. Jeroni, Commet. in Mat. XIII,16. t. XXVI. col.9

    Cm: L'Evangeli l'empra a la paràbola del jull i la bona llavor; representa la maldat que es sembre entre el bé pel poder del maligne; però que és incapaç d'estroncar el fruits del Regne de Déu.

    Bb: Levesque, E. t. III, col. 1046.

        Thompson, W.M. The Land and the Book, in-8º,   London, 1885, p. 431.

 

25. Mandragora officinarum, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Carmel.

    Da: 28, 1, 1913.

    Tm: dudaim. Sept: mandragoras, mega mandragoru.

    Vg: mandragora.

    RfB: Gn 30,14.15.16; Ct 7,14.

    Cm: Creix a Palestina amb estat silvestre, i fou usada com afrodisíaca. Degut a la forma de les seves arrels i branques que se semblen al cos humà, ha estat objecte de nombroses supersticions. Els seus fruits són comestibles i els hi atribuïen propietats narcòtiques, purgants i vomitives.

    Bb: Levesque, E. t IV, col. 653.

        Tristam, H. B. The Natural Histori of the Bible. 8ª ed, in-12º, London 1899, p. 466-468.

 

26. Myrtus communis, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 13, 5, 1913.

    TM: hadas. Sept: mursine. Vg: myrtus, myrteta.

    RfB: Ne 8,15; Is 41,19; 55,13; Za 1,8.10.11.

    Cm: A la Bíblia simbolitza la pau i l'acció de gràcies. Es una de les  "quatre substàncies" que els jueus empraven a la festa dels Tabernacles.

    Bb: Levesque, E. t. IV, col 1365.

        Tristam, H. B. The Natural History of the Bible, 8ª ed, in-8º, Londres, 1889, p. 366.

 

 

27. Narcisus tazetta, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 6, 11, 1913.

    TM: habasselet. Sept: agzos, krinon. Vg: flos, lilium.

    RfB: Ct 2,1; Is 35,1.

    Bb: Levesque, E. t IV, p. 313.

        Posts, G.E. article Rose, a Hastings' Dictionary of the Bible, in-4º, 1902.

 

28. Nerium Oleander, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: E. Schmitz.

    Lo: Wadi Rabadiyye. ( Lac. Genesaret ).

    Da:

    Sept: futa, rodou, rodon. Vg: plantatio rosae, rosa.

    RfB: Ecli 24,14; 39,13.

    Bb: Levesque, E. t. IV, col 130.

        Tristam, H. B. The Natural History of the Bible, in-12, Londres, 1899, p. 477.

 

29. Olea Europea, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: Sor. s. Cor.

    Lo: Carmel.

    Da: 24, 5, 1913.

 

30. Olea Europaea, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: Sor. S. Cart.

    Lo: Haifa.

    Da: 31, 3, 1914.

    TM: zayit. Sept: elaia, elaion.   Vg: olea, oliva, olivetum.

    RfB: Gn 8,11; Ex 23,11; 27,20; 30,34; Lv 24,2; Dt 6,11; 8,8; 20,24; 28,40; Js 24,13; Jt 9,8.9; 15,5; 1 Sm 8,14; 2 Sm 15,30; 2 R 5,25; 18,32; Is 17,6; 24,13; Jr 11,16; Os 14,7; Am 4,9; Mi 6,15; Ha 3,17; Ag 2,19; Za 4,3.11.12; 14,4; Ps 52,10; 128,3; Jb 15,33; Ne 5,11; 8,15; 9,25; 1 Cr 27,28.

    NT: elaia, kallielaios.    Vg: oliva, bona oliva.

    RfB: Mt 21,1; 24,3; 26,30; Mc 11,1; 13,6; 14,26; Lc 19,29.37; 21,37; 22,39; Jo 8,1; Rm 11,17.24; Jm 3,12; Ap 11,4.

    RfA: Plini, Hist.Nat. 15,3. Origens, Comment. in Epist. ad Rom., VIII, 11, t. XIV, col. 1195.

    Cm: L'origen d'aquest arbre és desconegut, però segons els especialistes, l'olivera salvatge " Olea europaea, L; var oleaster " ; degué esser l'avantpassat de l'olivera cultivada. L'olivera simbolitzava, als temps bíblics, superioritat, benedicció divina, fertilitat, salut i pau. La saviesa era comparada a una bona olivera al mig d'una plana i per Zacaries les branques d'olivera representaren els Ungits del Senyor.

    Bb: Levesque, E. t. IV, col 1776.

        Thomson, W. M. The Land and the Book, in-8º,   Londres, 1885, p. 56.

 

31. Olea Europaea, L; var. Oleaster, DC.

    D.: I. Kandler.

    L.: Dr Hoffmann.

    Lo:

    Da: 21, 2, 1914.

    TM: 'es semen. Sept: chilon kuparissinon.

    Vg: lignum olivae, ligna olivarum, lignum pulcherrimum.

    RfB: 1 R 6,23.31.32.33; Ne 8,15: Is 41,19.

    Bb: Levesque, E. t. IV, col 1776.

        Löw, I. Aramäische Pflanzennamen, in-8º,  Leipzig, 1881, p. 94.

 

32. Origanum Maru, Boiss.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: el-Masura. ( Carmel ).

    Da: 28, 5, 1913.

    TM: 'ezov. Sept: ussopos. Vg: hysopos.

    RfB: Ex 12,22; Lv 14,4.6.49.51.52; Nm 19,6.18; 1 R 5,13; Ps 51,9;

    Bb: Levesque, E. t II, col. 796.

        Löw, I. Aramäiscge Pflanzennamen, in-8º, Leipzig  1881, p. 134-136. 

 

33. Phoenix dactilifera, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 3, 3, 1914.

    Tm:  tamar. Sept:  foinix. Vg:  palma.

    RfB: Ex 15,27; Nm 33,9; Lv 23,40; Dt 34,3; Jt 1,16; 3,13;

         Ps 92,13; Ct 7,8.9; Ne 8,15; 2 Cr 28,15; Jl 1,12.

    TM: tomer. Sept: foinix. Vg: palma.

        Per alguns autors aquest mot pot designar també una columna.

    RfB: Jt 4,5; Jr 10,5.

    TM: timora, timmorah Sept: foinix. Vg: palma.

        El mot fa referència a palmeres esculpides o emprades per motius ornamentals, en general comuns a Egipte i Fenícia.

    RfB: 1 R 6,29.32.35; 7,36; 2 Cr 3,5; Is 9,13; 19,15; Ez 40,16.22.26.31; 41,19.20.25.26; Ecli 24,18; 50,14.

    TM: 'ale temarim i kappot temarim, kippah. Sept:  kallunzra foinikon. Vg: palma.

        Mot originat en la paraula kaf , es refereix a les palmes portades a les mans.

    RfB: Ne 8,15; Lv 23,40.42; Is 9,14.

    Sept: bain. Vg:  bahem, bahen, baen.

    RfB: 1 M 13,37.

    TM:  sansinim. Sept:  baia. Vg: baen.

    RfB: Ct 8,9.

    NT: foinix. Vg: palma.  

    RfB: Jo 12,13; Ap 7,9.

    RfA: Theophraste, His. Plant. 2,8. Plini, His. Nat. 13,6; 15,13,9 Strabon, 18,15. Tacit, Hist. 5,6. F. Josefo, Bel. jud. I, VI,6; IV, 8,2. Pausanias, IX, XIX,5. Horaci, Ep II, 2,184. 

    Cm: Tenia un ús diversificat. El fruit es menjava fresc o sec. Les fulles cobrien el sòtil de les cases, i les fibres de les fulles servien per a teixir túniques. Els fruits tendres per elaborar vi. El tronc s'aprofitava com a fusta. El dibuix de la Palmera es difongué molt com a motiu ornamental, figurà a les monedes de Simò Macabeu, igualment Vespacià gravà una Palmera a la moneda emesa després de la destrucció de Jerusalem l' any 70 amb l'inscripció de  "Judaea Capta ".    

    Bb: Levesque, E. t. IV, col 2059.

        Löw, Im. Aramäische Pflanzennamen, in-8º, Leipzig, 1881, p. 109-125. 

 

34. Pinus halepensis, Mill.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 21, 2, 1914.

    TM: 'oren. Sept: pitus. Vg:  pinus.

    RfB:Is 44,14.

    Bb: Levesque, E. t. V, col. 436.

        Condomime, A. Le Livre d'Isaie. 1905, p.269.

 

35. Pistacia lentiscus, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: Dr Hoffmann.

    Lo: Carmel.

    Da: 21, 2, 1914.

    Sept: schinos. Vg: schinus.

    RfB: Dn 13,54.

    RfA:  Origens, Epist. ad Africanum de historia Susanae, t. XI, col. 61.

    Bb: Levesque, E. t. IV, col 166.

        Wiederholt. Die Geschichte Susanna, dans la  Tübing.  Quartalschrift, 1869, p. 296-308.

 

36. Pistacia Palestina, Boiss.

    D.: I. Kandler.

    L.: Sor. s. Car.

    Lo: Carmel.

    Da: 14, 5, 1914.

    TM: botnim. Sept: tereminzon. Vg: therebintus.

    RfB: Gn 43,11.

    Cm: Arbre molt corrent en el Mediterrani Oriental, els seus fruits es torren i es menjen igual que les nous.

    Bb: Zohary, M. Flora, Enciclopedia de la Biblia. Vol III, pag 591. Garriga, Barcelona, 1963.

 

37. Poterium spinosum, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 14, 1, 1914.

    TM: sirim. Sept: akanza, xula, skolops. Vg: spinae.

    RfB: Is 34,13; Os 2,6; Am 4,2; Na 1,10; Ecle 7,6.

    Cm: Es utilitzada actualment pels àrabs com a combustible, i també per a la construcció de vallats. Per ésser molt abundant a les inmediacions del Gólgota, podem pensar que fou amb ella que es construí la corona d'espines de Crist.

    Bb: Zohary, M. Fora, Enciclopedia de la Biblia. Vol III, pag 603. Garriga, Barcelona, 1963.

 

38. Punica granatum, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 5, 6, 1913.

    TM: rimmon. Sept: roiskos. Vg: malogranata.

    RfB: Ex 28,33.34; 39,24.25.26; Nm 13,23; 20,5; Dt 8,8; 1 Sm 14,2; 1 Re 7,18.20.42; 1 Re 25,17; Jr 52,22.23; Jl 1,2; Ag 2,19; Ct 4,3.6.7; 6,11; 7,13; 2 Cr 4,13; 3,16.         

    Cm: A més dels seus grans que són comestibles, la clovella del fruit s'emprava per tenyir i curtir pells i cuiro. Molts d'ornaments del Temple eren realitzats en forma de magranes, concretament els dibuixos de les parets. El Sum Sacerdot portava en el seu vestit petites magranes de fusta. La Torà era aguantada per dos braços en el cim dels quals es posaven uns adorns en forma de magranes, anomenats rimmonim.

    Bb: Zohary, M. Flora; a Enciclopedia de la Biblia. vol III, pg 588. Garriga, Barcelona, 1963.

 

39. Querqus Aegilops, L.; var. ithaburensis, Boiss.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 21, 2, 1914.

    TM: 'elon. Sept: drus. Vg:  convallis.

    RfB: Gn 12,6; 13,18; 14,13; 18,1; Dt 11,30; Jos 19,33; Jt 4,11; 9,6.37; 1 Sm 10,3.

    TM: 'allon. Sept: balanos, elatinos. Vg: quercus.

    Rf: Gn 35,8; Is 2,13; 6,13; 44,14; Ez 27,6; Os 4,13; Am 2,9; Za 11,2.

    TM: 'ellah. Sept: terebinzos. Vg: quercus.

    Rf: Gn 35,4; Jos 24,26; Jt 6,11.19; 1 Sm 17,2.19; 21,10; 2 Sm 18,9.10.14; 1 R 13,14; Is 1,30; 6,13; Ez 6,13; Os 4,13; 1 Cr 10,12.

    TM: tirzah. Sept: agriobalanos. Vg: ilex.

    RfB: Is 44,14.

    TM ( Arameu ): 'llan. Sept:  dendron. Vg:  arbor.

    RfB: Dn 4,7.8.11.18.20.

    RfA: Theophraste, Hist. Plant. V,8. Strabon, IV,1. Virgili, Georg. III,332. Ovidi, Metam. VII,743. Flavio Josefo, Bell. jud. IV,IX,7; Ant. jud. I,X,4.

    Cm: L'alzina existeix en diverses espècies a més de l'esmentada: " Quercus pseudo-coccifera ", " Quercus Libani ". La major població d'alzines es trobava a Basan. El seu fruit era emprat com a pasturatge dels porcs. Molts de cops els boscos d'alzines foren dedicats al culte dels déus falsos. Molts d'indrets de la Bíblia tenen un nom compost amb la paraula alzina, i representen moments importants de la revelació de Deu: al. de More Gn 12,6, al. de Bakut Gn 35,8; al. de Mambré Gn 18,13; al. de Sichem Jos 24,26-27; al. dels Encantadors Jt 9,37; al. del Tabor 1 Sm 10,13.

    Bb: Levesque, E. t. II, col 652.

        Candolle, A. de; Cupuliferae, in Dc. Prodr. regni veget, pars XVI, sect. 2,fasc 1; Kotschy, Eichen Europ. und Orient, in-fº, Vienne, 1858.

 

40. Quercus coccifera, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Carmel.

    Da: 21, 3, 1914.

 

41. Quercus coccifera, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Carmel.

    Da: 21, 3, 1914.     

    TM: 'elon. Sept: drus. Vg: convallis.

    RfB: Gn 12,6; 13,18; 14,13; 18,1; Dt 11,30; Jos 19,33; Jt 4,11; 9,6.37; 1 Sm 10,3.

    TM: 'allon. Sept: balanos, ( istos ) elatinos.    Vg: quercus.

    RfB: Gn 35,8; Is 2,13; 6,13; 44,14; Ez 27,6; Os 4,13; Am 2,9; Za 11,2.

    TM: 'allah, 'elah. Sept: terebinzos. Vg: quercus.

    Rf: Gn 35,4; Js 24,26; Jt 6,11; 6,19; 1 Sm 17,2.19; 21,10; 2 Sm 18,9.10.14; 1 R 13,14; Is 1,30; 6,13; Ez 6,13; Os 4,13; 1 Cr 10,12.

    TM ( Arameu ): 'illan. Sept: dendron. Vg: arbor.

    RfB: Dn 4,7.8.11.18.20.

    RfA: Theophraste, Hist.Plant. V,8. Virgili, Georg. III,332. Ovidi, Metamorph. VII,743. Flavio Josefo, Ant.jud. I,X,4.

    Cm: Era simbol de grandesa, poder i llarga vida. Davall la seva ombra eren enterrats els morts. Tenia relació també en les ofrenes i sacrificis als petits déus cananeus.

    Bb: Levesque, E. t. II, col 652.

        Brocard. Descriptionae Terrae Sanctae, edit. Laurent, 1864, t. X, col. 124.

 

42. Retama roetam, Webb.

    D.: I. Kandler.

    L.: Kronemburg.

    Lo: Haifa.

    Da: 1, 2, 1914.

    TM: rotem. Sept: rozmen futon. Vg: Xilos tremikois

    RfB: 1 Re 19,4; 19,5; Jb 30,4; Ps 120,4.

    Cm: Apareix molt sovint en els deserts i les dunes. Els beduins actuals l'utilitzen com a combustible.

    Bb: Levesque, E. t.III, col. 183.

        Thompson, W.M. The Land and the Book. in-8º, London, 1885, p. 611.

 

43. Ruta chalepensis, L; var bracteosa, Boiss.

    D.: I. Kandler.

    L.:

    Lo: Carmel.

    Da: 26, 4, 1913.

  

44. Salix Salsaf, Farskhl.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 17, 2, 1914.

    TM: safsafah. Sept: epiblepomenos. Vg: in superficie.

    RfB: Ez 17,5.

    TM: 'arabim. Sept: itea. Vg: salix.

    RfB: Lv 23,40; Ps 137,2; Jb 40,22; Is 15,7; 44,4.

    RfA: Talmud, tr. Succah, III, 3.

    Bb: Levesque, E. t. V, col 1507.

    Cm: Els jueus a l'exili penjaven als salzes les seves lires, en la pena d'estar enfora de Jerusalem. A la festa dels Tabernacles era prescrit agitar branques de salze. Era també signe de prosperitat i de vida pel fet de créixer vora les aigües.

        Levesque, E. t V, col. 1508.

        Tristam, H. B. Tha Natural History of de Bible in-12º, Londres, 1889, 8ª ed, p. 415.

 

45. Sinapsis alba, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da:  , 3, 1914.

 

46. Sinapsis incasa, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 9, 4, 1914.

    NT: sinapis. Sept: sinapis. Vg: sinapis.

    RfB: Mt 13,31 17,20; Mc 4,31; Lc 13,19; 17,6.

    Bb: Levesque, E. t. V, col. 1600.

        Tristam, H.B. The Natural History of the Bible, in-12, London, 1889, 8ª ed., p. 473.

 

47. Stirax officinalis, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Carmel.

    Da: 28, 5, 1913.

    TM:  nataf. Sept: stakte. Vg: stacte.

    RfB:  Ecli 24,21 ; Ex 30,34;  Jb 26,27 .

    Cm: En opinió d'alguns autors, l'stirax seria designada pel   mot hebreu libneh, paraula que significa " Alam ".

    Bb: Levesque, E. t. V, col 1869.

        Tristam, H. B. Tha Natural History  of the Bible  8ª ed, Paris, 1883, t. XXVI, p. 350. 

 

48. Tamarix Pallasu, Derv.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 25, 12, 1912.

 

49. Thymus capitatus, Link et Hoffm.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 16, 6, 1913.

 

50. Triticum vulgare, Villars.

    D.: I. Kandler.

    L.: Sor. S. Car.

    Lo: Haifa.

    Da: 9, 5, 1914.

    TM: hittah. Sept: puros, sitos.    Vg: triticum, frumentum .

    RfB: Gn 30,14; Ex 9,32; 29,2; 34,22; Dt 8,8; 32,14; Jt 6,11; 15,1; 1 Sm 6,13; 12,17; 2 Sm 4,6; 17,28; 1 R 5,25; Is 28,25; Jr 12,13; 41,8; Ez 4,9; 27,17; 45,13; Jl 1,11; Ps 81,17; 147,14; Jb 31,40; Rt 2,23; Ct 7,3; 1 Cr 21,20.23; 2 Cr 2,9.14; 27,5.

    TM: dagan. Sept: sitos, puros. Vg: frumentum, triticum.

    RfB: Designa en general noms de gra sense determinar amb exactitud l'espècie. El contexte és fonamental per determinar amb presició l'espècie. Gn 27,28.37; Nm 18,12.27; Dt 7,13; 11,14; 12,17; 14,23; 18,4; 33,28; 28,51; 2 R 18,32; Is 36,17; 62,8; Jr 31,12; Ez 36,29; Os 2,10.11.24; 7,14; 9,1; 14,8; Ag 1,11; Jl 1,10.17; 2,19; Za 9,17; Ps 4,8; 65,10; 78,24; Ne 5,2.3.10.11; 10,40; 13,5.12; 2 Cr 31,5; 32,28.

    TM: bar. Sept: sitos, prasis, zesauros, gennema. Vg: frumentum, triticum.

    RfB: Aquest mot fa referència al gra separat de la palla i a punt d'emprar o de vendre. Gn 41,35.49; 42,3.25; 45,23; Jr 23,28; Jl 2,24; Am 5,11; 8,5.6; Ps 65,14; 72,16; Pr 11,26; 14,4.

    TM: seber. Sept: sitos, prasis, agorasmos. Vg: frumentum, triticum.

    RfB: Sinònim de la paraula anterior, però no tan emprat. Gn 42,1.2.19.26; 43,2; 44,2; 47,14; Am 8,5; Ne 10,32.

    NT: sitos. Vg: triticum.

    RfB: Mt 3,12; 13,25.29.30; Mc 4,28; Lc 3,17; 12,18; 16,7; 22,31; Jo 12,24; Ac 27,38; 1 C 15,37; Ap 6,6; 18,13.

    RfA: Plini, Hist.Nat. V,57-58; XVIII,45. Cicero, Leg.Manil. 12; Tacit, Hist. III,8. Teophraste, Hist, Plant. VIII,7. Strabon, XV,3,11. Seneca, Epist. LXXX,7.   

    Cm: Es un dels cereals més importants de Palestina, el seu cultiu es remunta al Bronze I. El seu origen es troba a Asia Central i Anterior. La seva producció era important a Egipte, Mesopotàmia i Palestina. Es un cereal d'hivern, que és recull per Juny o Juliol. En temps bíblics, el blat es menjava cuit o bé en forma de grans tendres o secs. Era un dels cereals que es presentava a les ofrenes del Temple. La seva simbilogia era molt emprada a les paràboles, la del gra mort que dóna molt de fruit, la del jull mesclat amb el gra, etc.

    Bb: Levesque, E. t.I, col. 1801.

        Vigoroux, F. La Bible et les découvertes modernes, 5ª ed, 1899, t. II, p. 171.


 51. Urtica pilulifera, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Tell-Hum. ( Galilaea ).

    Da: 25, 9, 1913.

    TM: quimos. Sept: akanzai. Vg: urtica.

    RfB: Pr 24,31; Is 34,13; Os 9,6.

    Bb: Levesque, E. t. IV, col 1899.

        Tristam, H. B. The Natural History of the Bible, 8ª ed, in-12, Londres, 1899, p. 474.

 

52. Vicia ervilia, Willd.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 22, 4, 1914.

 

53. Vicia ervilia, Willd.

    D.: I. Kandler.

    L.: I. Kandler.

    Lo: Haifa.

    Da: 6, 6, 1913.

 

54. Vitex Agnus castus, L.

    D.: I. Kandler.

    L.: Sr Melchiora.

    Lo: Beirut.

    Da:   , 10, 1913.  

   


torna a l'índex

 

BALSAMS.

 

 

55. Bedel.li.

    Resina del " Balsamodendron africanum  L.".

    TM: bedo lah. Sept: antzax, krustallos. Vg: bedellium.

    RfB: Gn 2,12; Nm 11,7.

    Cm: No és segura la identificació d'aquest nom amb una resina; alguns autors pensen que no es tracta d'una planta sinó d'una substància mineral.

    Bb: Zohary, M. " Flora", a Enciclopedia de la Biblia. Barcelona. 1964. Vol III. pag 604.

 

56. Gàlban.

    Gomo-resina de la " Ferula galbaniflua, Boiss ".

    TM: helbenah. Sept: jalbane. Vg: galbanus.

    RfB: Ex 30,34.38; Ecli 24,21.

    RfA: Plini, Hist.Nat. XII,56; XIII,2; XIX,58. Dioscoroides, III,87. 

    Cm: El tronc i les arrels d'aquesta planta -originària de Pèrsia-, produïa una goma olorosa. Era utilitzada en el Tabernacle com un ingredient de l'encens.

    Bb: Levesque, E. t.III, col 80.

        Löw, I. Aramäische Pflanzennamen, in-8º,  Liepzig, 1881, p. 163.

 

57. Encens, (Olíban).

    Resina de la  " Boswellia serrata L. ".

    TM: lebonah. Sept: libanos, libanonton. Vg: thus. NT: libanos.

    RfB: Ex 30,34; Lv 2,1.2.15.16; 5,11; 6,8; 24,7; Nm 5,15; 1 Cr 9,29; Ne 13,5.9; Is 43,23; 60,6; 66,3; Jr 6,20; 17,26; 41,5; Ct 3,6; 4,6.14.

    RfB: Mt 2,11; Ap 18,13.

    RfA: Theophraste, Hist.plant. IX, 4. Plini, Hist.Nat. XII,31. Virgili, Georg. I, 58. Ciril d'Alexendria, In Isaiam LX,13, liber V, t. LXX, col. 1336.

    Cm: L'espècie és originària de l'Est de l'Africa tropical, Aràbia  i l'India. La goma exudada per les seves branques s'utilitzava com a encens. Els egipcis l'empraren també per embalsamar i fumigar.

    Bb: Levesque, E. t. II, col 1768.

        Joret, Ch, Les plantes dans l'antiquité,  in-8º, Paris, 1897, t. I, p.356.499.

 

58. Màstic o llentrisquera.

    Resina de  " Pistacia Lentiscus L. "

    TM: basam, besam. Sept: edusmata, aromata. Vg: aromata.

    RfB: Ex 25,6; 30,23; 35,28; Ct 4,10.14.16; 5,1.13; 6,2; 8,14; 1 R 10,2.10.25; 2 R 20,13; Is 3,24; 39,2; Ez 27,22; Est 2,12; 1 Cr 9,29.30; 2 Cr 9,1.9.24; 16,14; 32,27.

    Bb: Levesque, E. t.IV, col 166.

        Vigoroux, F. Mélanges Bibliques, 2ª ed, Paris, 1899, p. 477-483.

                 

59. Opobàlsam o bàlsam de la Meca o de Galaad o Salomó.

    " Balsamodendron gileadense ".

    " Balsamodendron opobalsmum, L."

    TM: sori. Sept: retine. Vg: resina.

    RfB: Gn 37,25; 43,11; Jr 8,22; 46,11; 51,8; Ez 27,17.

    RfA: F. Josefo Ant.jud VIII,VI,6; IX,I,2; XIV,IV,1. Strabon XVI,II,41; XVIII,I,15. Plini H.N. XII,LIV,1 a 8.

    Cm: Per molts d'autors l'espècie B. gileadense és simplement un sinònim de B. opobalsamum, ens inclinarem per tant per aquest darrer nom. Era cultivat en els palaus als jardins dels reis, després de Salomó la trobam a Jericó i En-Gadi. Un cop consumada la destrucció de Jerusalem pels romans, aquests es reservaren la seva producció.

    Bb: Levesque, E. t. I, col 1519.

        Schweinfurth, G. Beitrag zur Flora Aethiopica,  in-4º, Berlin, 1867, p. 30.

  

60. Opopònax.

    Gomo-resina de  " Opoponax Chironium ".

 

 


torna a l'índex

 

FRUITS, LLAVORS I FUSTES.

 

       

61. Flascó amb oli de Gethsemani.

    " Ex  olivis Gethsemani ".

    TM: semen. Sept: elaion. Vg: oleum.

    RfB: Gn 28,18; 35,14; Ex 25,6; 27,20; 29,2.7.21.23.40; 30,24.25.31; 31,11; 35,8.14.15.28; 37,29; 39,37.38; 40,9; Lv 2,1.2.4.5.6.7.15.16; 5,11; 6,8.14; 7,10.12; 8,2.10.12.26.30; 9,4; 14,10.12.15.16.17.18.21.24.26.27.28.29; 10,7; 21,10.12; 23,13; 24,2; Nm 4,9.16; 5,15; 6,15; 7,13.19; 8,8; 11,8; 15,4.6.9; 28,5.9.12.13.20.28; 29,3.9.14; 35,25; Dt 8,8; 28,40; 32,13; 33,24; 1 Sm 10,1; 16,1.13; 2 Sm 1,21; 14,2; 1 R1,39; 5,25; 17,12.14.16; 2 R 4,2.6.7; 9,1.3.6; 20,13;  Is 1,6; 5,1; 10,27; 25,6; 28,1.4; 39,2; 61,3; 57,9; Jr 41,8; Ez 16,9.13; 16,18.19; 23,41; 27,17; 32,14; 45,14.24.25; 46,5.7.11.14.15; Os 2,7; 12,2 ; Am 6,6; Mi 6,7.15; Ag 2,12; Ps 23,5; 45,8; 55,22; 89,21; 92,2; 104,15; 108,18.24; 133,2; 141,5; Jb 29,6; Pr 5,3; 21,17; 27,16; 21,20; 27,9; Ct 1,3; 4,10; Ecle 7,1; 9,8; 10,11; Esd 3,7; Est 2,12; 1 Cr 9,29; 12,41; 27,28; 2 Cr 2,9.14; 11,11.

    NT: elaion. Vg: oleum.

    RfB: Mt 25,3.4.8; Mc 6,13; Lc 7,46; 10,34; 16,6; He 1,9; Jm 5,14; Ap 6,6; 18,13.

    RfA: Plini, Hist. Nat. XXIV,102.

    Cm: L'olivera és un arbre molt abundant a Palestina, d'ella extreuen l'oli. A més de l'ús alimentari, l'oli tenia una funció sagrada a Israel. S'oferia com a primícies al senyor, s'emprava per les llànties sagrades del temple; igualment als altars per les libacions, als sacrificis i a les purificacions. Era element central en la unció del rei, l'Ungit del Senyor: També s'ungien amb oli els malats amb un significat religiós i mèdic  a la vegada. Fou objecte de moltes paràboles referides a l'abundància, les bones obres i l'honradesa.

   

 

    Bibliografia referent a la preparació de l'oli a l'antiguitat:

    Renard, P. Huile. t III, col 770.

 

    Bibliografia referent a Gethsemani:

    Levesque, E. Mont des Oliviers. t. IV, col 1779.

    Lezètre, H. Gethsémani. t. III, col. 229.

 

 

 

62. COL.LECCIO DE FRUITS, FUSTES I LLAVORS.

 

 

     A. Fustes.

            

          a. Acàcia.

             Acacia raddiana, Savi.

             TM: sittim. Sept: xulon asepton. Vg: ligna sittim.

             Cm: La península del Sinaí presenta tres tipus  d'Acàcia, de totes elles, aquesta és la més apta per a la construcció. El nom de Sittim donat a la Vall del Jordà, ens demostra que als temps bíblics era allà molt abundant. Alguns autors consideren que es podria referir a la " Acacia nilotica ".

             RfB: Ex 25,5.10.13.23.28; 26,15.26.32.37; 27,1.6; 30,1.5; 35,7.24; 36,20.31.36; 37,1.4.10.15.25.28; Dt 10,3; Is 41,19.

             Bb: Vigoroux, F. t I, col. 101.

                 Tristam, H. B. Fauna and flora of  Palestine. in-4º, London, 1884, p.293.

 

          b. Cedre.

             Cedrus Libani, Loud.

             TM: 'eretz. Sept: kedros, kedrinon,                      kurapissos, kuparissinon. Vg: cedrus. NT: kedros.

             RfB: Lv 14,4.6,49.51.52; Nm 19,6; 24,6; Jt 9,15; 10,27; 2 Sm 5,11; 7,2.7; 1 R 5,13.22.24; 6,9.10.15.16.18.20.36; 7,2.3.7.11.12; 9,11. 2 R 14,9; 14,23; Is 2,13; 9,9; 14,8; 37,24; 41,19; 44,14; Jr 22,7.14.15.23; Ez 17,3.22.23; 27,5; 31,3.8; Am 2,9; Za 11,1.2; Ps 29,5; 80,11; 92,13; 104,16; 148,9; Ct 1,17; 5,15; 8,9; Esd 3,7; 1 Cr 14,1; 17,1.6; 22,4; 2 Cr 1,15; 2,2.7; 9,27; 25,18.

             RfB: Jo 18,1.

             RfA: Theophraste, Hist.plant. III,12. Plini, Hist.Nat. XIII,11. Horaci, Ep. ad Pisones 332. Flavio Josefo, Ant.jud. VIII, II, 326-327; Bell.jud V, V, 2.          

             Cm: Des dels temps més antics els Cedres del Liban foren exportats a Egipte, Asíria i Palestina. La seva fusta era emprada per a la construcció de temples, palaus i barques. Aquest arbre simbolitza la nobleza, la majestat i el poder. Els boscos de Cedres establien la frontera entre Palestina i Síria. El Temple de Jerusalem fou recobert interiorment de fusta de Cedre.

             Bb: Levesque,E. t. II, col 374.

                 Savi, G. Sul Cedro del Libano, in-8º, Florence, 1818.

 

             

             c. Xiprer.    

                Cupressus sempervivens, L; var. Horizontalis, Mill. Gord.

                TM: beros. Sept kuparissos, peuke peikunon,                                   kedros kedrinon, arkeuzos arkeuzinon,                                    elate, chilon Libano, pitus. Vg: abies, ligna abiegna,                                     ligna arceuthina, fabrefacta.

                RfB: 2 S 6,5; 1 R 5,22.24; 6,215.34; 9,11; 2 R 19,23; 2 Cr 2,7; 3,5; Is 14,8; 37,24; 41,19; 55,13; 60,13; Ez 27,5; 31,8; Os 14,9; Za 11,2; Na 2,4; Ps 104,17.

                TM: gofer. Sept: chila tetragona.                            Vg: ligna laevigata.

                RfB:  Gn 6,14.        

                Sept.: kuparissos. Vulgata: cypressus.

                RfB: Ecli 24,17; 50,11.

                RfA: Virgili, Georg. II,443. Flavio Josefo, Ant.jud. VIII, II, 7. Eusebi, Praep.Ev. IX, 30, 33, t. XXI. Plini, Hist.Nat. XXIV, 61; XVI, 79. Atheneu, Deipnosoph. V, 207.

                Cm: Originari del Mediterrani Oriental, creix en estat salvatge a Galaad i Edom. Per raó de la solidesa de la seva fusta era utilitzat per a la construcció. La saviesa a voltes era comparada amb la frondositat i bellesa dels xiprers.

                Bb: Levesque, E. t. II, col 1171.

                 Hehn, V. Kulturpflanzer und Haustiere,  6ª édition publiée par O. Schrader, in-8º, Berlin, 1894, p. 276-283; 577-8.

   

 

          d. Eban.

             Diaspyros ebenum, L.

             TM:  hobnim. Sept: tois eisagomenois. Vg: hebeninos.

             RfB: Ez 17,15.

             RfA: Virgili, Geor II, 15. Teophraste, Hist, Plant. IV,5. Plini, Hist. Nat. XII,8. Lucià, Phars. X,304.

             Bb: Levesque, E. t II, col. 1525.

 

              

          e. Om.

             Ulmus campestris, L.

             TM:  tidar. Sept: leuke, peuke. Vg: ulmus et pinus.

             RfB: Is 41,19; 60,13.

             Bb: Levesque, E. t. IV, col. 1894.

                 Löw, I. Aramaïsche Planzennamen; in-8º,  Leipzig, 1881, p. 70.

 

          f. Olivera.

             Olea Europea, L.

             TM: 'es semen. Sept: chilon kuparissinon.

             Vg: lignum olivae, ligna olivarum,

                     lignum pulcherrimum.

             Rf: 1 R 6,23.31.32.33 Ne 8,15; Is 41,19.

             NT: elaia, kallielaios. Vg: oliva, bona oliva.

             RfB: t 21,1; 24,3; 26,30; Mc 11,1; 13,6; 14,26; Lc 19,29.37; 21,37; 22,39; Jo 8,1; Rm 11,17.24; Jm 3,12; Ap 11,4.

             RfA: Plini, Hist. Nat. XV,3; S. Ciril d'Alexandria In Is. II,3. t. XX, col.426.

             Bb: Levesque, E. t. IV, col 1776.

                 Löw, I. Aramäische Pflanzennamen, in-8º, Leipzig. 1881. p. 94.

 

          g. Roure.

             Quercus calliprinos, Webb.

             Quercus ithaburensis, Decne.

             TM: 'allah, 'allon. Sept: balanos, drus.

             Vg: Quercus.

             RfB: Gn 12,6; 13,18; 14,13; 18,1; 35,8; Dt 11,30; Jos 19,33; Jt 4,11; 9,6.37; 1 Sm 10,3; Is 2,13; 6,13; 44,14; Ez 27,6; Am 2,9; Za 11,2.

             Cm: Es el símbol de la grandesa, el poder i la llarga vida. Davall la seva ombra eren enterrats els morts, està també relacionat amb les ofrenes i els sacrificis.

             Bb: Zohary, M. " Flora ", a Enciclopedia de la Biblia. Barcelona. 1964. Vol III. pag 599.            

               

          h. Terebint.

             Pistacia terebintus, L.

             TM: 'elah; 'allah; 'elim. Sept: terebinzos,

             tereminzos. Vg: terebintus.

             RfB: Gn 35,8; Is 2,13; 6,13; 44,14; Ez 27,6; Os 4,13; Am 2,9; Za 11,2; Ecli 24,22.

             Bb: Levesque, E. t V, col 2090.

                 Vincente,H.Canaan.in-8º,Paris, 1907, p. 144-146.

 

 

     B. Fruits i llavors.

 

          a. Anís.

             Anethum graveolens, L.

             NT: anazon. Vg: anethum.

             RfB: Mt 23,23.

             Cm: Aqueta planta anual s'emprava per aromatitzar els  cogombres en conserva. D'ella traien també oli volàtil emprat a la medicina.

              Bb: Levesque, E. t I, col. 624.

                  Ordan, A. Le Talmud de Jerusalem, in-8º, Paris, 1899.

 

          b. Mirra Escollida.

             Mirica sapida, L. 

             Sept: asphalazos. Vg:  balsamum.

             RfB: Ecli 24,20.

             Bb: Vigoroux, F. t I, col.

                 Loret, V. La Flora pharaonique,in-8º,  Paris, 1887, nº 61, p. 26.

   

 

          c. Càmfora.

             Commiphora opobalsamum, L.Engl.

             TM: bosem. Sept: asromata. Vg: aromata.

             RfB: Ex 25,6; 30,23; 35,8.28; 1 R 10,2.10.25; 2 R 20,13; Is 3,24; 39,2; Ez 27,22; Ct 4,10.16; Est 2,12; 1 Cr 9,29.30; 2 Cr 9,1.9.24; 16,34; 32,27.

             Cm: Correspon a una mata originària del sudest d'Aràbia. La resina uxudada per aquesta planta era utilitzada, en temps bíblics, en perfumeria i medicina. En temps de Salomó era cultivada a la vall del Jordà i, també,  en les inmediacions de  la Mar Morta.

              Bb: Zohary, M. " Flora " a Enciclopedia de la Biblia.Vol III Barcelona. 1964. pag.594.                           Paris, 1879, p. 182.

 

 

          d. Canyella.

             Cinamonum Zeylanicum, Ness.

             TM:  qinnamon. Sept: zinnamonon. Vg:  cinamonum.

             RfB: Ex 30,23; Pr 7,17; Ct 4,14; Ecli 24,20.

             RfA: Plini, Hist. Nat. XII, 41. Teophraste, Hist, Plant. IX. Strabon, XV,I,22.

             Cm: L'aromàtica escorça d'aquest arbre, que és originari de Ceilà i Malàsia, així com l'olorós oli que era extret de l'escorça i de les llavors, s'utilitzava per aromatitzar els aliments, com a perfum, i com a ingredient de "l'Oli Sant". La canyella era importada a Palestina a través d'Arabia.

             Bb: Levesque, E. t. II, col. 770.

                 Bonastre; E.Recherches sur le  Cinamonum des anciens. Journal de                           pharmacie, t XIV, 1828, p. 266.

 

 

          e. Celiandre.

             Coriandrum sativum, L.

             TM: gad. Sept: korion. Vg: coriandrum.

             RfB: Ex 16,31; Nm 11,7.

             RfA: Tamud, tr. Ioma VIII.           

             Cm: No era una planta cultivada. S'utilitzava com a condiment i per a la medicina. Es trobava sovint a les tombes egípcies. Alguns autors l'han comparada amb el Manà.

             Bb: Levesuqe, E. t.II, col 973.

                 Loret, V. La Flore pharaonique, 2ª ed,in-8º, Paris, 1892.

 

           f. Comí.

              Cuminum cyminum, L.  

              TM: kammon. Sept: kuminon. Vg: cymimum.

              RfB: Is 28,25.27; Mt 23,23.

              RfA: Talmud de Jerusalem, tr. Demai cap. II; Maasaroth cap. I, hal.I. Plini, Hist. Nat. XIX,47.

              Cm: La utilització que d'ella es feia es dirigia a la condimentació de licors, pastissos i pa. A l'època de Crist hi havia algunes autoritats del judaisme que afirmaven que aquest arbre no estava sotmès a la Llei de Lv 27,30, referent als delmes. L'empra també Isaïes a les seves paràboles.

              Bb: Levesque, E. t. II, col 1158.

                 Carpzov, J. G. Apparatus historico -criticus antiquitatum sacri codices et gentis hebraeae, in-4º, Francfort,  1748, p. 619-620.                          

 

 

          g. Encens. Cf Encens, ( Oliban );  Bowellia serrata,L.

 

          h. Cedre. Cf Cedre, Cedrus Libani,  Loud.

 

          i. Galbanum. Cf. Gàlban,  Ferula galbaniflua, L.

 

          j. Porro.

             Allium porrum, L.

             TM: hasir. Sept: prasa. Vg: porri.

             RfB: Nn 11,5.

             Cm: Fou cultivat a Egipte des dels temps prehistòrics, la seva utilització com a verdura i condiment estava molt estesa a Orient.

             Bb: Levesque, E. t V, col. 490.

                  

          k. Garrova; Cf Ceratonia siliqua, L.

                          

          l. Encens; Cf Encens, ( Oliban ); Boswellia serrata, L.

 

          m. Ladonum.

             Cistus villosus, L.

             Cistus salvifolius, L.

             TM: lot. Sept:  stakte. Vg:  stacte.

             RfB: Gn 37,25; 43,11.

             Bb: Levesque, E. t.IV, col.29.

                 Tristam, L. The Natural History of the Bible, in-12, London, 1889, p. 458-460.

 

 

          n. Llentilles.

             Lens esculenta, Moench.

             TM: 'adasim. Sept: fakos. Vg: lens.

             RfB: Gn 25,34; 2 S 17,28; 23,11; Ez 4,9.

             RfA: Virgili, Georg. 1, 228. Marcial, epigr. 9. Rabbi Eleazar, Picke cap. XXXV.

             Cm: Planta anual que figura entre els cereals que es conreaven des de l'antiguitat. Els seu grans es mengen en general en forma de cuinat, essent un aliment important a la dieta dels hebreus. Per un plat de llentilles Esaú va vendre la primogenitura a Jacob. Alguns rabins l'indicaven com el menjar que s'havia de consumir en temps de dol i dolor. La tomba de Ramsés II presenta pintures que ens descriven la forma de cuinar les llentilles a  Egipte.

             Bb: Levesque, E. t. IV, col 164.

                 Joret, Ch. Les plantes dans l'antiquité t. I, 1897, p. 103.

 

          o. Mill.

             Panicum miliaceum, L.

             TM: doham. Sept: kegjros. Vg: milium.

             RfB: Ez 4,9.

             RfA: Plini, Hist.Nat XVIII,10.

             Cm: Els seus grans, petits i redons, s'empren pel forratge i per l'alimentació humana. Fou conegut a Pèrsia en els temps antics i és originari de l'India.

             Bb: Levesque, E. t. IV, col 1097.

                 Candolle, A. de. Origine des plantes cultivées, in-8º, Paris, 1886, p. 320.

 

          p. Mostassa.

             Brassica nigra, L.

             NT: sinapti. Vg: sinapi.

             RfB: Mt 13,31; 17,20; Mc 4,31; Lu 13,19; 17,6.

             Cm: Extreien d'ella oli i també era emprada com a condiment. Als Evangelis és utilitzada per una comparació referent al creixement del Regne  de Déu. Per alguns autors es correspondria millor amb la  " Sinapis nigra, L. ".

             Bb: Zohary,M. " Flora", a Enciclopedia de la Biblia. Barcelona. 1964. Vol III. pag 604.

 

 

          q. Mirra.

             Balsamodendron Myrrha, L. 

             TM: mor. Sept: smurna. Vg: myrrha.

             RfB: Ex 30,23; Ps 45,9; Pr 7,17; Ct 1,13; 3,6; 4,6.14; 5,1.5.13; Est 2,12. Ecli 24,20. Mt 2,11; Jo 19,39.

             RfA: S. Jeroni, Comm. in Math. XXVIII, 48, t. XXVI, col. 212. Plini, Hist.Nat. XIV, 15. Talmud de Babilonia, Sanhedrin 6,1.

             Cm: Originària de Somàlia, Abisínia i Aràbia, era emprada com a medicament, perfum, per embalsamar i com a ingredient de l'Oli Sant.

             Bb: Levesque, E. t. IV, col 1363.

                 Joret, Ch. Les plantes dans l'antiquité, 1º partie, dans l'Orient classique, in-8º, 1897, p. 355.

 

          r. Pistatxo.

             Pistacea vera, L.

             TM: botnim. Sept: terebinzos. Vg: terebinthi.

             RfB: Gn 43,11.

             RfA: Theophraste, Hist.plant. IV, 5. Plini, Hist.Nat. XIII, 10.

             Cm: Era un dels millors fruits de Palestina, els fills de Jacob en portaren al primer ministre d'Egipte. Es produïen sobretot a la vila de Betonim Js 13,26; al país de Gad.

             Bb: Levesque, E. t. V, col 444.

                 Löw, I. Aramaische Pflanzennamen,  in-8º, p. 420.

 

          s. Llentilles; Cf Lens esculenta, Moench.

 

          t. Espelta.

             Triticum espelta, L.

             TM: kussemet, kussemim. Sept: krize. Vg: hordeum.

             RfB: Ex 9,32; Is 28,25; Ez 4,9.

             Cm: Ha estat localitzat en les antigues tombes egípcies. Es conreava a Palestina en els temps bíblics.

             Bb: Levesque, E. t I, col. 1811.

                 Horst, N. Icones et descriptiones  graminorum austriacorum.4º in-fº Vienne, 1801-1809, t III, pl-26,   p. 29.

 

          u. Safrà.

             Crocus sativus, L.

             TM: karkom. Sept: krokos. Vg: crocus.

             RfB: Ct 4,14.

             RfA: Talmud, Schebiit 110 a; Baba Metsia 107,6. Plini, Hist.Nat XII, 44.

             Cm: Els seus estils i estigmes aromàtics un cop secs, eren utilitzats en medicina i perfumeria com elements aromàtics.

             Bb: Levesque, E. t.V, col 1348.

                 Candolle, Alph de. Origine des plantes  cultivées, in-8º, Paris, 1886, p. 132. 

 

  

                                 Francesc Ramis Darder.

                                     15 Agost 1993.

torna a l'índex de l'article

torna a l'índex